Clicky

Rezoluta 1325 - Te drejtat e Grave nga Koncepti ne Realitetin Shqiptar

Rezoluta 1325 - Te drejtat e Grave nga Koncepti ne Realitetin Shqiptar Projekti “Të drejtat e grave, nga koncepti në realitetin Shqiptar”, ne mbeshtetje nga UN Women Fund for Gender Equality

Operating as usual

22/04/2021

Deklaratë për shtyp
Të dielën, në datë 25 prill 2021 në vendin tonë do të zhvillohen Zgjedhjet për Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. Është e nevojshme që këto ditë dhe në vijim procesi i votimit dhe numërimit të vazhdojnë të jenë të qeta, në respektim të gjithë procesit.
Shoqata Gender, Paqe e Siguri themeluese e koalicionit “Gratë, Siguri, Paqe”, ka nxitur qeverinë dhe shoqërinë shqiptare për zbatimin e Rezolutës 1325 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së dhe Planit Kombëtar të Veprimit të qeverisë Shqiptare të adoptuar në shtator 2018. Një nga shtyllat kryesore të kësaj Rezolute është rritja e përfshirjes dhe rolit të gruas në procesin vendimarres.
Shoqata në kuadër të misionit të saj dhe kësaj Rezolute ka kërkuar përmirësimin e demokratizimit të partive politike dhe angazhimin e sa më shumë grave në pozita vendimarrëse brënda partisë, sigurimin e pjesmarrjes së barabartë të grave në procese të paqes, rritjen e përfaqësimit të grave në të gjitha pozitat vendimmarrëse në nivel qëndor dhe lokal. Fokusi kryesor është arritja e sigurisë, duke investuar në të gjithë ata sektorë që bëjnë gratë të fuqizohen e të jenë të sigurta në shtëpitë e tyre, në rrugë dhe në institucione.
Shoqata i bën thirrje të gjithë zgjedhësve që të ushtrojnë të drejtën e votës, e në këto zgjedhje të votojnë për gratë. Ne besojmë se puna dhe përkushtimi i grave deputete do të mund të përmirësojë dhe t’u ofrojë grave e vajzave mundësi të barabarta me burrat dhe djemtë.

***

Press release
On Sunday, April 25, 2021 our country will hold the Elections for the Assembly of the Republic of Albania. It is important that in the upcoming days the voting and counting process continue to be peaceful, respecting the whole process.
The Gender, Peace and Security Association, the founder of the Women, Security, Peace Coalition, has called on the Albanian government and society to implement the UN Security Council Resolution 1325 and the Albanian government's National Action Plan adopted in September 2018. One of the main pillars of this Resolution is to increase the involvement and role of women in the decision-making process.
The association, in accordance to its mission and this Resolution, has sought to improve the democratization of political parties and the engagement of as many women in decision-making positions within the party as possible, ensuring equal participation of women in peace processes, increasing the representation of women in it all decision-making positions at central and local level. The main focus is on achieving security, investing in all those sectors that make women empowered and safe in their homes, on the streets and in institutions.
The association calls on all voters to exercise their right to vote, and in these elections to vote for women. We believe that the work and dedication of women deputies can improve and provide women and girls equal opportunities to men and boys.

Sot, 20 Organizata të Shoqërisë Civile, pjesë të Koalicionit “Gratë, Paqja e Siguria”, nëpërmjet platformës Zoom janë du...
17/09/2020

Sot, 20 Organizata të Shoqërisë Civile, pjesë të Koalicionit “Gratë, Paqja e Siguria”, nëpërmjet platformës Zoom janë duke realizuar, takimin e rradhës në saj të Projektit "Përpjekje Të Integruara Për Një Siguri Gjithëpërfshirëse Në Shqipëri”, mbështetur nga Ambasada e Mbreterisë së Vendeve të Ulta. Pjesë të diskutimeve janë hapat e metëjshëm të Koalicionit në rrugën e paqes dhe sigurisë, ku përfaqësues të këtyre organizatave shprehen mjaft optimist për monitorimin e dytë të PKV si edhe për fillimin e përpjekjeve për hartimin e PKV (2020-2024) të dytë për Shqipërinë.

Dje më datë 15 Shtator 2020, pranë, Rezidencës së Ambasadës Hollandeze në Tiranë, u zhvillua kick off meeting, në kuadër...
16/09/2020

Dje më datë 15 Shtator 2020, pranë, Rezidencës së Ambasadës Hollandeze në Tiranë, u zhvillua kick off meeting, në kuadër të projektit "Përpjekje Të Integruara Për Një Siguri Gjithëpërfshirëse Në Shqipëri”, mbështetur nga Ambasada e Mbreterisë së Vendeve të Ulta Embassy of the Netherlands in Albania .
Në këtë aktivitet mori pjesë Ambasadorja e Mbretërisë së Vendëve të Ulta për Shqipërinë, e cila përshëndeti “Shoqatën Gender, Paqe e Siguri” si edhe koalicionin “Gratë, Paqja e Siguria”, për punën e bërë që prej vitit 2015 për Rezolutën 1325. Të pranishëm ishin përfaqësues të Ministrisë të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ministrisë së Mbrojtjes, Ministrisë së Financës, përfaqësues të Koalicionit “Gratë, Paqja e Siguria” si edhe Donatorët UN Women dhe OSBE.
Ky projekt është fokusuar në Monitorimin e dytë të zbatimit të PKV dhe fillimin e përpjekjeve për hartimin e PKV (2020-2024) të dytë për Shqipërinë.

Sot shënohen dy vite, nga data e 11 Shtatorit 2018, që përkon me Miratimin e Planit Ndërinstitucional të Veprimit për Re...
11/09/2020

Sot shënohen dy vite, nga data e 11 Shtatorit 2018, që përkon me Miratimin e Planit Ndërinstitucional të Veprimit për Rezolutën 1325, nga Qeveria Shqiptare. Plot dy vite punë intensive të realizuar nga Koalicioni “Gratë, Paqja e Siguria” për të garantuar, politika të zgjeruara të përfshirjes së grave dhe vajzave në fushën e Sigurisë. Sëbashku kemi realizuar trajnime për ngritje kapacitetesh, Konferenca Kombëtare, takime me Grupet Ndërinstitucionale, Strategjinë e Koalicionit si edhe Raportin e parë monitorues.
Shoqata “Gender, Paqe e Siguri” falenderon përzëmërsisht mbështetjen e Qeverisë Shqiptare me Ministritë përkatëse, FGE/UN Women dhe Ambasada e Mbretërisë së Vëndeve të Ulëta në Shqipëri dhe OSCE, ku nëpërmjet zbatimit të projekteve, sëbashku me Koalicionin e përbërë nga 32 Organizata të Shoqërisë Civile, synuan të çojnë përpara Agjendën “Gratë, Paqja dhe Siguria” në nivel kombëtar, me fokus të veçantë në zbatimin e Rezolutës 1325 të KB, duke forcuar kështu planifikimin, zbatimin dhe monitorimin e kapaciteteve dhe mekanizmave të qeverisë qendrore.
Sfida të tjera na presin, por jemi të bindur se do të jenë sukses, nësë kryefjala jonë do të jetë për një qëllim: - Garantimi i Paqes e Sigurisë për gjithë gratë dhe vajzat!

Sot, pranë zyrës së saj “Shoqata Gender, Paqe e Siguri”, mirëpriti përfaqësues të lartë të UN Women kryesuar nga Drejtor...
26/05/2020

Sot, pranë zyrës së saj “Shoqata Gender, Paqe e Siguri”, mirëpriti përfaqësues të lartë të UN Women kryesuar nga Drejtori për UN Women Z. Michele Robotta. Qëllimi i kësaj vizite ishte, mbështetja për Koalicionin prej 31 organizatave “Gratë, Paqja, Siguria” për gratë e vajzat e dhunuara dhe familjeve me probleme sociale, në kohën e COVID 19.
Në emër të koalicioni “Gratë, Paqja, Siguria” falenderojmë UN Women për mbështetjen me detergjentë, maska N95, dorashka dhe alkol vecanërisht për “zonat që janë brenda vijës së kuqe” që mbeten ende problematike në këtë situatë pandemie.

24/11/2019
UN Women

UN Women

25 November is the International Day to End Violence against Women and the world is turning orange to show that stands against rape. Let’s kick off the 16 Days of Activism and ORANGE THE WORLD! 🌎 🧡

Here’s all the info you need: http://unwo.men/SdMB30pTv6e

Shoqata e Grave me Probleme Sociale Durres
12/11/2019

Shoqata e Grave me Probleme Sociale Durres

Shoqata e Grave me Probleme Sociale, sot Shoqata " Gender Paqe e Siguri" ishte pjesë e konferencës tre ditore të organizuar nga Univesal Peace Federation me temë " Paqja, Siguria dhe Zhvillimi Njerëzor në Evropën Juglindore". Në këtë konferencë morën pjesë personalitete të rëndësishëm të vendit, rajonit dhe botës .

Një falenderim i veçantë shkon për të gjithë kontribuesit që ndihmuan me ekspertizën e profesionalizmin e tyre për reali...
02/11/2019
Raporti i Monitorimit për implementimin e Planit Ndërinsitucional të Veprimit të Rezolutës 1325 për Gruan, Paqen, Sigurinë | GRATE :+: PAQJA :+: SIGURIA

Një falenderim i veçantë shkon për të gjithë kontribuesit që ndihmuan me ekspertizën e profesionalizmin e tyre për realizimin e këtij raporti monitorimi znj. Eralda Çani (Eksperte), znj.Elga Mitre (Ambasada Hollandeze në Sqipëri ), znj. Sihana Nebiu (OSCE Albania), znj. Alba Agolli ( UnWomen Albania). Mirënjohje dhe falenderime i adresohen dhe grave të palodhura të shoqatave të shoqërsië civile, për punën e tyre të spikatur në e proçesin e monitorimit:
znj, Rezarta Agolli- nga “Gender, Paqe, Siguri”,
znj, Sanije Fatkoja, drejtuese e “ Për zhvillimin psiko-social-kulturor të të rinjve e fëmijëve,
znj, Arbana Dibra Halili, drejtuese e shoqatës CSDC, Shkodër,
znj, Monda Prifti, drejtuese e shoqatës për Gratë dhe Fëmijët,
znj, Violeta Tice, drejtuese e Klubit Social,
znj, Ersida Teliti, drejtuese e qëndrës Konsumtori Shqiptar.

Në 19 vjetorin e rezolutës 1325 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara Gratë, Paqja Siguria” u prezantua Raporti i Monitorimit të Planit Ndërinstitucional të Veprimit për zbatimin e kësaj rezolute. Aktiviteti i organizuar nga Ministria Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,...

Special thanks go to all the contributors who helped with their expertise and professionalism in carrying out this monit...
02/11/2019
The first Albanian Monitoring Report for the implementation of on Women, Peace and Security | WOMEN :+: PEACE :+: SECURITY

Special thanks go to all the contributors who helped with their expertise and professionalism in carrying out this monitoring report: Mrs. Eralda Çani (Expert), Mrs. Elga Miter (Embassy os the Netherlands Albania), Mrs. Sihana Nebiu (OSCE Albania), MRs. Alba Agolli (UNWomen Albania). Acknowledgments and thanks are also extended to the tireless women of the civil society organizations for their outstanding work in the monitoring process: Mrs., Rezarta Agolli - Leader of "Gender, Peace, Security", Ms. Sanije Fatkoja, Head of “The psycho-social-cultural development of youth and children”, Ms. Arbana Dibra Halili, Head of CSDC, Shkodra,
Mrs. Monda Prifti, Head of the Association for Women and Children, Mrs Violeta Tice, Head of Social Club Albania, Mrs. Ersida Teliti, Head of the Albanian Consumer Center.

On the 19th anniversary of United Nations Security Council Resolution 1325 Women, Peace and Security ”was presented the Monitoring Report of the Inter-Institutional Action Plan for the implementation of this resolution. The event organized by the Ministry of Health and Social Protection, UN Uomen ...

Raporti i Monitorimit për implementimin e Planit Ndërinsitucional të Veprimit të Rezolutës 1325 për Gruan, Paqen, Siguri...
01/11/2019
Raporti i Monitorimit për implementimin e Planit Ndërinsitucional të Veprimit të Rezolutës 1325 për Gruan, Paqen, Sigurinë | GRATE :+: PAQJA :+: SIGURIA

Raporti i Monitorimit për implementimin e Planit Ndërinsitucional të Veprimit të Rezolutës 1325 për Gruan, Paqen, Sigurinë | GRATE :+: PAQJA :+: SIGURIA

Në 19 vjetorin e rezolutës 1325 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara Gratë, Paqja Siguria” u prezantua Raporti i Monitorimit të Planit Ndërinstitucional të Veprimit për zbatimin e kësaj rezolute. Aktiviteti i organizuar nga Ministria Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,...

The first Albanian Monitoring Report for the implementation of  on Women, Peace and Security | WOMEN :+: PEACE :+: SECUR...
01/11/2019
The first Albanian Monitoring Report for the implementation of on Women, Peace and Security | WOMEN :+: PEACE :+: SECURITY

The first Albanian Monitoring Report for the implementation of on Women, Peace and Security | WOMEN :+: PEACE :+: SECURITY

On the 19th anniversary of United Nations Security Council Resolution 1325 Women, Peace and Security ”was presented the Monitoring Report of the Inter-Institutional Action Plan for the implementation of this resolution. The event organized by the Ministry of Health and Social Protection, UN Uomen ...

UN Women Albania
01/11/2019

UN Women Albania

Prezantuam sot raportin e pare te Shqiperise per zbatimin e Rezolutes 1325 te OKB-se per “Grate, Paqen dhe Sigurine”. Nje pune e perbashket e shume aktoreve nga qeveria, shoqeria civile, parlamenti dhe organizata nderkombetare per kete axhende qe mbeshtet grate per me shume pjesemarrje ne vendimmarrje dhe i përgjigjet më mirë dhunës.

. . . . . . . .

We introduced today the first Albanian report for the implementation of on Women, Peace and Security. A joint effort of many actors from the government, civil society, parliament and international partners for this agenda that supports more women in decision making and responds better to violence.

Shoqata e Grave me Probleme Sociale Durres

Në 19 vjetorin e rezolutës 1325 të Këshillit të Sigurimit të Kombevetë Bashkuara ,  ” u prezantua sot Raporti i Monitori...
31/10/2019

Në 19 vjetorin e rezolutës 1325 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve
të Bashkuara , ” u prezantua sot Raporti i Monitorimit të Planit Ndërinstitucional të Veprimit për zbatimin e kësaj rezolute. Aktiviteti i organizuar nga Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Women Albania dhe “Gruaja, Siguria Paqja, Albania dhe Ambasada Hollandeze ne Shqiperi, mblodhi sëbashku përfaqësues të qeverisë shqiptare, partnerët ndërkombëtarë për zhvillimin, organizata dhe rrjete të shoqërisë civile, të cilët diskutuan gjetjet e Raportit dhe theksuan domosdoshmërinë e rrugëtimit të mëtejshëm për Axhendën GSP në Shqipëri. Ky projekt o rendesishem u mbeshtet financiarisht nga UNWomen FGE

Një falenderim i veçantë shkon për tw gjithw kontribuesit qw ndihmuan me ekspertizwn e profesionalizmin e tyre pwr realizimin e kwtij raporti monitorimi znj. EraldaÇani (Eksperte), znj.Elga Mitre (Ambasada Hollandeze në Sqipëri ), znj. Sihana Nebiu (OSCE Albania), znj. Alba Agolli ( UnWomen Albania). Mirwnjohje dhe falenderime i adresohen dhe grave tw palodhura të shoqatave të shoqërsië civile, për punën e tyre tw spikatur në e proçesin e monitorimit:
znj, Rezarta Agolli- nga “Gender, Paqe, Siguri”,
znj, Sanije Fatkoja, drejtuese e “ Për zhvillimin psiko-social-kulturor të të rinjve e fëmijëve,
znj, Arbana Dibra Halili, drejtuese e shqatës CSDC, Shkodër,
znj, Monda Prifti, drejtuese e shoqatës për Gratë dhe Fëmijët,
znj, Violeta Tice, drejtuese e Klubit Social,
znj, Ersida Teliti, drejtuese e qëndrës Konsumtori shqiptar.
•••
On the 19th Anniversary of United Nations Security Council Resolution 1325 , # Peace ”today was presented the Monitoring Report of the Inter-Institutional Action Plan for the implementation of this resolution. The event, organized by of Health and Social Protection, Women Albania, Women, Peace, Security association, ALBANIA and Embassy if the Netherlands Albanua,brought together representatives of the Albanian government, international development partners, civil society organizations and networks, who discussed the findings of the Report and emphasized the necessity of further travel for the WSP Agenda in Albania. This important project was supported financially by UNWomen FGE.

A special thanks go to all the contributors who helped with their expertise and professionalism in carrying out this monitoring report: Eralda Çani (Expert), Mrs. Elga Miter (Embassy os the Netherlands Albania), Ms. Sihana Nebiu (OSCE Albania), Ms. Alba Agolli (UnWomen Albania). Acknowledgments and thanks are also extended to the tireless women of the civil society organizations for their outstanding work in the monitoring process:
Mrs., Rezarta Agolli - Leader of "Gender, Peace, Security",
Ms. Sanije Fatkoja, Head of “The psycho-social-cultural development of youth and children”,
Ms. Arbana Dibra Halili, Head of CSDC, Shkodra,
Mrs. Monda Prifti, Head of the Association for Women and Children,
Mrs Violeta Tice, Head of Social Club Albania,
Mrs. Ersida Teliti, Head of the Albanian Consumer Center.

OSCE Presence in Albania
31/10/2019

OSCE Presence in Albania

“Ne do të donim të shihnim një përfaqësim më të madh të grave, më shumë përkushtim për përfshirjen e grave, dhe shpresojmë që angazhimi i Shqipërisë për barazi gjinore të pasqyrohet qartë në procesin e reformës zgjedhore”, tha ambasadori Borchardt në veprimtarinë e sotme me rastin e 19-vjetorit të rezolutës 1325 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara “Gratë, paqja dhe siguria”, ku u paraqit raporti monitorues për planin ndërinstitucional të veprimit për zbatimin e Rezolutës.

***

“We would like to see more women’s representation, more engagement in including women, and we hope that Albania’s commitment to gender equality will be strongly reflected in the ongoing electoral reform process,” Ambassador Borchardt said at today event marking the 19th anniversary of the UN Security Council 1325 resolution and , and the launching of monitoring report of the inter-institutional action plan on the Resolution’s implementation.

UN Women Albania Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme - Republika e Shqipërisë Embassy of the Netherlands in Albania Bardhylka Kospiri Ministria e Brendshme Ministria e Mbrojtjes

31/10/2019
31/10/2019
31/10/2019
31/10/2019
31/10/2019
31/10/2019
Shoqata “Gruaja, Paqja, Siguria” mirëpret Rezolutën e re të Parlamentit Europian mbi rëndësinë e një kujtese të përbashk...
04/10/2019
Shoqata “Gruaja, Paqja, Siguria” mirëpret Rezolutën e re të Parlamentit Europian mbi rëndësinë e një kujtese të përbashkët europiane | GRATE :+: PAQJA :+: SIGURIA

Shoqata “Gruaja, Paqja, Siguria” mirëpret Rezolutën e re të Parlamentit Europian mbi rëndësinë e një kujtese të përbashkët europiane | GRATE :+: PAQJA :+: SIGURIA

/sites/default/files/Texts%20adopted%20-%20Importance%20of%20European%20remembrance%20for%20the%20future%20of%20Europe%20-%20Thursday%2C%2019%20September.webarchive

Tirana, The association "Women, Peace, Security" applauds the new European Parliament Resolution on the importance of a ...
04/10/2019
Tirana, The association "Women, Peace, Security" applauds the new European Parliament Resolution on the importance of a common European memory | WOMEN :+: PEACE :+: SECURITY

Tirana, The association "Women, Peace, Security" applauds the new European Parliament Resolution on the importance of a common European memory | WOMEN :+: PEACE :+: SECURITY

/sites/default/files/Texts%20adopted%20-%20Importance%20of%20European%20remembrance%20for%20the%20future%20of%20Europe%20-%20Thursday%2C%2019%20September_0.webarchive

Kuvendi miratoi  sot rezolutën në mbështetje të çeljes së negociatave të anëtarësimit në Bashkimin Evropian, të propozua...
03/10/2019
Image: U propozua nga Rudina Hajdari dhe ish-zv.kryeministrja, miratohet ...

Kuvendi miratoi sot rezolutën në mbështetje të çeljes së negociatave të anëtarësimit në Bashkimin Evropian, të propozuara nga deputetet Senida Mesi dhe Rudina Hajdari.
Shoqata “ Gruaja, Paqja, Siguria “ i përgëzon dy deputetet nismëtare të rezolutës, duke e vlerësuar si mjaft të rëndësishme jo vetëm vullnetin e plotë politik për të ecur në rrugën e reformave në frymën e mirëkuptimit ndërpartiak dhe në bashkëpunim të plotë me shoqërinë civile, por dhe faktin që kjo rezolutë u propozua nga dy zëra të gruas shqiptare në politikë, duke shpresuar fuqizimin akoma më shumë të grave në politikën shqiptare.
Rezoluta, e cila thekson dialogun gjithëpërfshirës, mbështetjen në parimet demokratike e brenda kuadrit kushtetues dhe institucional mbi çështjet e integrimit europian, inkurajon forcimin e mëtejshëm të rolit mbikëqyrës të reformave integruese në Shqipëri duke kërkuar nga organet ligjzbatuese rezultate konkrete dhe të vazhdueshme në luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe të drejtave të njeriut.

Found on Google from sot.com.al

Address

Lagja 2, Rr. Sefer Efendi
Durrësi

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00

Telephone

0035552234600

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Rezoluta 1325 - Te drejtat e Grave nga Koncepti ne Realitetin Shqiptar posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Rezoluta 1325 - Te drejtat e Grave nga Koncepti ne Realitetin Shqiptar:

Nearby media companies


Other Durrësi media companies

Show All

Comments

Shqiperia ne Raportin Vjetor te UN Women: Miratimi per here te pare i Planit Kombetar te Veprimit per rezoluten 1325 te OKB-se per gruan, paqen dhe sigurine.
Arritjet e Fondit per Barazi Gjinore per fuqzimin ekonomik dhe politik te grave.
http://annualreport.unwomen.org
. . . . . . . . .

Albania in the global UN Women Annual Report. The adoption of the 1st National Action Plan on UN Security Council resolution 1325 on women, peace and security & the achievements of the Fund for Gender Equality for women's economic & political empowerment. http://annualreport.unwomen.org

cc: Rezoluta 1325 - Te drejtat e Grave nga Koncepti ne Realitetin Shqiptar
x

Other Durrësi media companies (show all)

Platinum Agency - Real Estate Best Pro Radio FlashNews.al Boldnews.al Gazeta Intervista Botimet M&B tirananews.al Aktualitet.al RTV Today Albania Studio Ligjore Alb Juris RevistaIme.Com Elektra Manager Skenderbeu Shqip Sot Maria Bonita