Panjalu.Net

Panjalu.Net Media Online untuk berbagi informasi dan berekspresi

Urang lain hirup di jaman buhun, tapi dina alam nu sapopoéna pagilinggisik jeung téknologi. Ti mimiti neut hudang, nepi ka reup peureum, rupaning pakakas milu marengan réngkak paripolah. Kiwari urang geus bisa nyuaykeun anggang jeung wanci, asa pepencrong-pencrong tapi saéstuna pajauh, asa deukeut padahal boa di mana. Ti dinya muncul kabiasaan nu najan diembung-embung gé, kapaksa kudu miluan. Ti batan ka kantor pos, mending kénéh ngirim imél. Ti batan tunda talatah, gancang kénéh ku SMS. Boa enya, sakumaha cék Manuel Castells, urang téh keur nangtung dina pakumbuhan nu disebut masarakat informasi; masarakat nu hirup-kumbuhna gumantung pisan kana informasi. Malah leuwih ti kitu, urang gé geus bagian ti dinya, lantaran sok milu nyebarkeun béja, atawa kalan-kalan jadi “wartawan tanpa surat kabar”. Teknologi geus jadi cukang nu ngalantarankeun masarakat mébér kana rohangan nu leuwih obyag, tina lokal jadi global, tina heureut jadi lega. Dina wewengkon kabudayaan, pajamanan siga kieu téh geus ngaruntagkeun téritorial budaya, upamana urang geus hésé milah-milah jalma ditilik tina dangdananana, atawa nyidik-nyidik tina dahareunana. Mangsa Ki Sunda nyanghareupan alam global, ngalawanna kudu ku global deui. Mun dina perang téa mah, upama musuh bogaeun mariem, tangtu hésé ngalawanna mun urang haben ngacung-ngacung bambu runcing. Nu remen jadi pasualan pikeun Ki Sunda ayeuna téh, ongkoh hirup di alam global, tapi konsép, pamikiran, jeung kamampuh kana téknologi nagen kénéh di alam baheula. Antukna lebah diasongan pakakas téknologi téh reremenna mah kalah samar cabak. Lebah dieu, lain hartina sakabéh urang Sunda kudu mahér kana téknologi. Nu penting mah kumaha bisa ngalawungkeun nu weruh (nu paham kana budaya), nu gaduh (nu gedé katineung), jeung nu mampuh (nu paham kana fénoména global katut kamajuan téknologi informasi). Mun hiji mangsa aya nu nanya, “Abdi hoyong terang, aya sabaraha seratan dina Sipatahoenan nu ngamuat perkawis sajarah Sunda, teras nyuhunkeun kopianana.” Ku situasi siga ayeuna, najan téknologi geus sakieu majuna, can tangtu anggeus sabulan keur ngajawab éta pananya téh. Komo ninggang ka jelema saliwat mah, boa kalah ka malik nanya: “Naon ari Sipatahoenan téh?” Tong waka tulisan nu kungsi dimuat dina média Sunda, bisi jauh teuing. Ayeuna mah ditanya kieu wé, naon waé média Sunda nu kungsi medal? Iraha medalna? Iraha eureunna? Sabaraha kali medalna? Can tangtu meunang jawaban nu nyugemakeun. Éta téh ku lantaran, kahiji bisa urang héngkér dina dokuméntasi. Kadua, can aya tarékah pikeun ngolah data kalawan daria. Dokuméntasi jeung ngolah data sarua héséna, tapi sarua pentingna deuih. Baréto, guru basa Sunda di sakola kungsi nyarita: ”Hésé, Jang, hayang jadi sarjana basa Sunda mah. Kudu indit ka Walanda”. Ka dieunakeun, remen pisan ngadéngé nu nyarita kitu téh. Diajar basa Sunda kudu ka Walanda cenah. Naha? Jigna mah kana soal dokuméntasi kénéh. Da upama di urang sagala nyampak mah, teu kudu jauh-jauh ka nagara batur. Tangtuna gé henteu kabéh urang Sunda ngamomorékeun dokuméntasi. Aya sawatara urang jeung lembaga nu boga tarékah ngumpulkeun rupaning dokumén kasundaan. Nu katémbong bungkeuleukanana mah, nya ku ayana pabukon, boh pabukon pribadi boh lembaga. Di paguron luhur, tangtu deuih réa nu nalungtik ngeunaan Sunda, tur éta téh bakal ngabeungharan kana data kasundaan. Rupa-rupa nu dikumpulkeunana téh. Ti mimiti buku, majalah, koran, foto, CD/DVD, jurnal ilmiah, skripsi, tésis, disertasi, jsté. Palebah lengkep henteuna mah, nya keun wé heula. Nu penting mah geus réa nu boga tarékah ka lebah dinya. Tapi éta téh “data atah”. Dokumén nu can diolah. Angger wé dina waktuna aya nu butuheun informasi mah, kudu “dialungboyongkeun” ka ditu ka dieu. Kudu ngider ti pabukon ka pabukon. Komo apan pabukon paguron luhur mah henteu bisa diaksés ku sambarang jalma. Dina widang panalungtikan, upamana, angger wé masarakat mah bureng, saenyana naon waé nu geus ditalungtik ku paguron luhur ngeunaan kasundaan téh. Tina sakitu puluh paguron luhur, tangtu di saban taunna téh réa nu nalungtik Sunda dina rupa-rupa widang. Ngan boro-boro biasa maca eusina, dalah daftaran judul panalungtikanana gé, duka ka mana milarianana. Teu réa deuih, hasil panalungtikan nu terus medal jadi buku nepi ka kabaca ku balaréa. Di saban pabukon, dokumen diolah maké katalog, ngarah babari nyukcrukna, aya dokumén naon waé di éta pabukon téh. Ngolah dokumén di pabukon tangtu aya élmuna—matak aya jurusan perpustakaan ogé—boh katalog manual nu disimpen dina lomari katalog, boh katalog digital nu maké sistim komputerisasi. Henteu unggal pabukon deuih geus bérés katalogna, réa kénéh pabukon nu kudu ngungkaban heula unggal erak mun keur néangan buku téh. Katalog pabukon pikeun mantuan pikeun néangan buku atawa dokumén séjénna dumasar kana judul, pangarang, jeung kritéria lianna. Tapi éta gé kawatesan kénéh, lantaran unggal pabukon boga sistim katalog séwang-séwangan. Nepi ka danget ieu di urang can aya nu ngeureuyeuh nyieun sistim nu bisa nyambungkeun data ti hiji pabukon ka pabukon séjénna. Di nagara deungeun mah, téknologi ngolah data téh geus melesat ka mana boa. Jadi teu anéh, mun urusan dokuméntasi Sunda, boa kalah lengkep kénéh di batur batan di urang sorangan. Di pabukon Australian National University (ANU), upamana, sakur média basa Sunda dina unggal édisina, dijieun indeksna nepi ka jadi daftaran artikel. Urang mah apan, boro-boro daftar artikelna, dalah bungkeuleukanana gé euweuh. Tétéla babasan ”tukang panday tara boga bedog” téh geus narétélan nepi kana soal dokumentasi. Ajip Rosidi—nu papada terang pangapikna dina soal dokuméntasi mah—geus ti béh ditu mula ngébréhkeun yén sistem ngolah data Sunda téa kacida pentingna. Najan masih kénéh dina wangun citak, Énsiklopedi Sunda minangka salah sahiji karya fénoménal Ajip Rosidi, bisa jadi rujukan awal keur maluruh informasi kasundaan. Hanjakalna ari dina wangun citak mah kasengker kénéh ku jumlah kaca, sistim update, jeung teu bisa diaksés ku unggal jalma—iwal nu kaduga meulina. Téknologi bisa ngolah data jadi babari. Lain hal nu mustahil deuih, keur nyambungkeun sakur dokumen diunggal pabukon nepi ka jadi puseur informasi kasundaan. Komo apan, kiwari mah nu ngaranna téknologi gé geus maké sistim sémantik, nepi ka komputer bisa ngajawab sakur pananya dibarung ku analisis nu canggih. Hanjakal di urang mah kasadar kana ngolah dokuméntasi digital kurang kénéh. Padahal éta téh bisa dipaké cukang keur nyieun timeline kasundaan, tur engkéna bisa dipaké ngukur kahéngkér urang dina rupa-rupa widang. Ieu mah lain ngan soal waragad, tapi soal kahayang konsép dina nyanghareupan alam global. Da geuning, urang Sunda bisa méakeun duit ratusan juta dina sapeuting keur hiji acara sérémonial, nu ukur saharitaeun. Mun éta duit dipaké waragad ngolah data, tangtu mangpaatna bisa tumurun nepi ka generasi ka hareup. Nyebarkeunana, nya ngaliwatan média anyar téa, nu waragadna leuwih irit tur aksésna bisa saalam dunya. Ki Sunda kudu bisa napak dina média anyar mun hayang nangtung ajeg dina alam global. Téma Konferénsi Internasional Budaya Sunda (KIBS) I ngeunaan “pewarisan”, jeung téma KIBS II ngeunaan “revitalisasi”, di antarana bisa dilarapkeun ku merenahkeun budaya Sunda dina pakumbuhan budaya digital. Mun urang “ngawariskeun budaya” maké cara konvénsional wungkul, boa baris paharé-haré jeung pasipatan generasi kiwari nu geus tilem dina budaya digital. Budaya digital bisa dititénan deuih tina kabiasaan masarakat nu hayang sarwa praktis. Barudak sakola, mun meunang tugas ti guruna ngeunaan basa Sunda, bakal milih Internét ti batan indit ka pabukon. Mun maranéhna salah nyokot data, nya teu kudu nyalahkeun teuing, da boa urangna sorangan teu bisa nyadiakeun data nu akurat, nu baris jadi rujukan saha baé nu perlu informasi ngeunaan kasundaan. Nya... éta pisan nu kiwari keur ditaratas ku http://sundanews.com

Panjalu.Net
19/04/2020

Panjalu.Net

Panjalu.Net's cover photo
19/04/2020

Panjalu.Net's cover photo

Smart Card Keur Parkir di Kota Bandung
19/09/2013
Smart Card Keur Parkir di Kota Bandung

Smart Card Keur Parkir di Kota Bandung

(SundaNews, Bandung) Can gé saminggu dibenum jadi Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil geus pinuh ku rarancang. Salah sahiji pagawéan nu rék diheulakeun téh ngabebenah tata kalola parkir di Kota Bandung. Disebutna gé asup kana program 100 poé masa gawéna. Demi sistim nu dipakéna, pikeun ngabebenah tata k...

Sual Mobil Murah, Ridwan Kamil Sapamadegan Jeung Jokowi
19/09/2013
Sual Mobil Murah, Ridwan Kamil Sapamadegan Jeung Jokowi

Sual Mobil Murah, Ridwan Kamil Sapamadegan Jeung Jokowi

(SundaNews, Bandung) Lain Joko Widodo (Jokowi) baé nu nampik program mobil murah téh, dalah Wali Kota Bandung katut wakilna gé sarua. Sabab mun laksana, tada teuing beuki heurinna jalan urang. Tong boro aya mobil murah, mobil masih kénéh marahal gé macet mah geus teu kaampeuh, boh di Jakarta boh di....

Atalia Prataya Bakal Satia Ngaping Wali Kota
19/09/2013
Atalia Prataya Bakal Satia Ngaping Wali Kota

Atalia Prataya Bakal Satia Ngaping Wali Kota

(SundaNews, Bandung) Ari ingkang garwa mah prahna nurut ka ingkang carogé. Carogé jadi pajabat téh, nu jadi garwa gé pakepukna teu jauh ti pajabat. Malah kalan-kalan sok leuwih riweuh batan carogéna deuih. Carogé buméla ka rayat, komo deui garwana. Keur Atalia Prataya mah, garwana Ridwan Kamil Wali…

Beus Gratis Keur Barudak Sakola
13/09/2013
Beus Gratis Keur Barudak Sakola

Beus Gratis Keur Barudak Sakola

(SundaNews, Bandung) Bangun bakal laksana dina taun 2014, niat Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung geusan nyayagakeun Beus Sakola. Bakal gratis deuih. Keur mitembeyan, beus nu husus keur barudak sakola SD nepi ka SMA—lain keur mahasiswa—téh bakal pulang anting di Jalan Antapani-Lédeng jeung Dago...

Kahaat Bupati Garut Keur Rayatna
13/09/2013
Kahaat Bupati Garut Keur Rayatna

Kahaat Bupati Garut Keur Rayatna

(SundaNews, Garut) Dibarengan ku sawatara dinas, salah sahijina Badan Penanggulangan Bencana Daérah (BPBD) Kabupatén Garut, Bupati Kabupatén Garut nepungan masarakat Kampung Cigastigirang, Desa Margaluyu, Kecamatan Leles; nu jadi korban bencana. Datangna téh teu léngoh deuih, mawa saniskara kaperlua...

Larangan Rizki Nyampak Beresih, Disunatana ku Jin Boa?
13/09/2013
Larangan Rizki Nyampak Beresih, Disunatana ku Jin Boa?

Larangan Rizki Nyampak Beresih, Disunatana ku Jin Boa?

(SundaNews, Ciamis) Aya nu ahéng lumangsung di Dusun Sukamaju, Désa Cileungsir, Kacamatan Rancah, Kabupatén Ciamis. Budak umur tilu taun ujug-ujug kapanggih geus aya nu nyunatan. Kajadian persisna malem Juma’ah (9/8/2013), kira jam hiji peuting. Rizki Aditya budak nu nyampak geus meunang nyunatan té...

Polwan Jadi Juru Tarima Sémah Istrénan Wali Kota Bandung
13/09/2013
Polwan Jadi Juru Tarima Sémah Istrénan Wali Kota Bandung

Polwan Jadi Juru Tarima Sémah Istrénan Wali Kota Bandung

(SundaNews, Bandung) Geus kapentés sababaraha kali, mun “neundeun” Polisi Wanita (Polwan) panghareupna dina gelaran acara rongkah, kaayaan téh sok terus lulus banglus. Nya ieu taktik nu rék dipaké ku Polréstabes Bandung dina ngamankeun hajat istrénan Wali Koka-Wakil Wali Kota Bandung nu ayar—Ridwan…

Persib Bandung Geus Pasti Milu Ménpora Cup 2013
09/09/2013
Persib Bandung Geus Pasti Milu Ménpora Cup 2013

Persib Bandung Geus Pasti Milu Ménpora Cup 2013

(SundaNews, Cimahi) Sanggeus rada lila mandeg mayong, antara milu jeung henteu kana Ménpora Cup 2013, Persib Bandung geus jinek rék milu dina éta kompetisi. Éta kacindekan ditepikeun ku palatih Persib, Djadjang Nurdjaman, di Lapangan Pusat Pendidikan Polisi Militér (Pusdik Pom), Kota Cimahi, Saptu.....

Méméh Diistrénan, Ridwan Kamil Rék Nepungan Dada Rosada
09/09/2013
Méméh Diistrénan, Ridwan Kamil Rék Nepungan Dada Rosada

Méméh Diistrénan, Ridwan Kamil Rék Nepungan Dada Rosada

(SundaNews, Bandung) Karék Senén hareup Ridwan Kamil rék diistrénan jadi Wali Kota Bandungna téh. Dina harepanana, waktu serah tarima jabatan bisa kaluuhan ku Wali Kota saméméhna, Dada Rosada. Enya, ku lantaran kalibet kasusu korupsi, Dada téh kiwari nyirekem di LP Cipinang. Malah gedé kamungkinan m...

Ridwan Kamil Ménta Tutumpakan Mobil Innova jeung Sapédah
09/09/2013
Ridwan Kamil Ménta Tutumpakan Mobil Innova jeung Sapédah

Ridwan Kamil Ménta Tutumpakan Mobil Innova jeung Sapédah

(SundaNews, Bandung) Geus ilahar unggal pamingpin meunang kalengkepan fasilitas ti pamaréntah. Boh tempat ngajrekna boh tutumpakanana. Pikeun tutumpakan, Ridwam Kamil—nu saminggu deui rék diistrénan minangka Wali Kota Bandung—ménta Kijang Innova jeung sapédah. Kahayang Ridwan téh béda jeung Dada Ros...

Hasil Itungan KPU Ridwan Kamil Tetep Unggul
28/06/2013
Hasil Itungan KPU Ridwan Kamil Tetep Unggul

Hasil Itungan KPU Ridwan Kamil Tetep Unggul

(SundaNews, Bandung) Najan aya isedna jeung itungan quick count, itungan KPU gé nétélakeun pasangan Ridwan Kamil-Odéd M Danial minangka pinunjul Pilwalkot Bandung 2013. Raéhan sorana 434.130, atawa 45,24%. Kitu nu dibacakeun ku Sékretaris Pokja Pencalonan, Andri Nurdin, dina rapat pléno KPU Bandung…

Pémkot Bandung Geus Nyabut IMB Réstoran Babakan Siliwangi
28/06/2013
Pémkot Bandung Geus Nyabut IMB Réstoran Babakan Siliwangi

Pémkot Bandung Geus Nyabut IMB Réstoran Babakan Siliwangi

(SundaNews, Bandung) Perjoangan sawatara masarakat—nu merih sangkan pamaréntah Kota Bandung ngabedokeun IMB PT EGI di Babakan Siliwangi—meunang hasil nu nyugemakeun. Kalawan resmi, pamaréntah Kota Bandung ngabulkeun kahayang masarakat téa. Buktina IMB geus dicabut ti tanggal 27 Juni 2013...

Gempungan Déddy Mizwar jeung Kekentong Jabar
28/06/2013
Gempungan Déddy Mizwar jeung Kekentong Jabar

Gempungan Déddy Mizwar jeung Kekentong Jabar

(SundaNews, Bandung) Hantem diupat ku lawan pulitikna, duméh boga kénéh kontrak bintang iklan dina télévisi, Wakil Gupernur Déddy Mizwar ngayakeun gempungan jeung sawatara kekentong Jawa Barat. Gempungan lumangsung di lobi rohangan rapat DPRD Jawa Barat, Jalan...

Kembang Viking Kampus di Jalan Pasteur
27/06/2013
Kembang Viking Kampus di Jalan Pasteur

Kembang Viking Kampus di Jalan Pasteur

(SundaNews, Bandung) Kungsi aya sangkaan, yén nu ngaruksak mobil pelat-B di Jalan Pasteur téh sawatara bobotoh Persib. Ayana éta sangkaan duméh kajadianana teu lila satutas beus Persib aya nu malédogan di Jakarta. Ti dituna mah males kanyeri. Mobil ruksak dibales ku mobil ruksak...

Minggu Hareup Dada Rosada Bakal Jadi Tersangka
27/06/2013
Minggu Hareup Dada Rosada Bakal Jadi Tersangka

Minggu Hareup Dada Rosada Bakal Jadi Tersangka

(SundaNews, Jakarta) Dumasar kana hasil pamariksaan, KPK geus boga cukup bukti patali jeung kasus sogok hakim Pangadilan Nagri Bandung, Sétyabudi Tejocahyono. Ku kituna, minggu hareup, KPK rék nyindekkeun Dada Rosada jadi tersangka, nyaéta ku cara ngaluarkeun surat paréntah dimimitianana penyidikan....

Muka Hasil Pilwalkot Kota Bandung 2013
27/06/2013
Muka Hasil Pilwalkot Kota Bandung 2013

Muka Hasil Pilwalkot Kota Bandung 2013

(SundaNews, Bandung) Hajat pamilihan Wali Kota Bandung geus méh saminggu kaliwat. Kaitung geus cukup waktu pikeun KPU geusan ngumumkeun raéhan sora pamilonna. Naha bakal sarua jeung itungan beunang quick count? Atawa malah jauh pisan...

Najan Ganti Pamingpin, Pangwangunan PLTSa Teu Meunang Kandeg
26/06/2013
Najan Ganti Pamingpin, Pangwangunan PLTSa Teu Meunang Kandeg

Najan Ganti Pamingpin, Pangwangunan PLTSa Teu Meunang Kandeg

(SundaNews, Bandung) Pangwangunan Pembangkit Listrik Tanaga Sampah (PLTSa) di Gedébagé can anggeus kénéh. Sedeng kokojona, Dada Rosada geus méh ngécagkeun jawatanana. Kumaha lalakon PLTSa ka hareupna, naha terus nepi ka réngsé atawa kandeg? Da ilaharna di urang, ganti pamingpin ngandung harti ganti…

Panampik Ahmad Héryawan Kana “Pitenah” Fathanah
26/06/2013
Panampik Ahmad Héryawan Kana “Pitenah” Fathanah

Panampik Ahmad Héryawan Kana “Pitenah” Fathanah

(SundaNews, Bandung) Sumebar deui iber, cénah Gupernur Jawa Barat Ahmad Héryawan kabagéan duit Ahmad Fathanah. Gedéna Rp 450 yuta, geusan waragad kampanyeu salila Pilgup Jawa Barat taun 2013. Éta akuan téh langsung kaluar tina lisan Ahmad Fathanah pisan, nu boga...

Kareueus Déddy Mizwar Keur Stadion GBLA
26/06/2013
Kareueus Déddy Mizwar Keur Stadion GBLA

Kareueus Déddy Mizwar Keur Stadion GBLA

(SundaNews, Bandung) Can leuwih ti sabulan resmi jadi Wakil Gupernur Jawa Barat, Déddy Mizwar nempo Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), nu perenahna di Kalurahan Rancanumpang, Kacamatan Gedébagé, Kota Bandung. Ka dituna téh dibarengan ku Wali Kota Bandung, Dada Rosada. Karék sabéngbatan gé nem...

Poé Kahiji, Ridwan Kamil Rék Nyabut IMB PT EGI di Baksil
26/06/2013
Poé Kahiji, Ridwan Kamil Rék Nyabut IMB PT EGI di Baksil

Poé Kahiji, Ridwan Kamil Rék Nyabut IMB PT EGI di Baksil

(SundaNews, Bandung) Ridwan Kamil, unggul sotéh dina Pilwalkot Kota Bandung 2013, karék vérsi quick count wungkul. Ngan biasana, hasilna téh tara jauh béda jeung itung-itungan vérsi KPU. Ku kituna, Ridwan geus ngararancang pigawéeun nu bakal diheulakeun dina emprona tulus kaistrénan jadi Wali Kota.....

Meunang Gedé ti Sriwijaya FC, Persib Bandung Unggah Peringkat
15/06/2013
Meunang Gedé ti Sriwijaya FC, Persib Bandung Unggah Peringkat

Meunang Gedé ti Sriwijaya FC, Persib Bandung Unggah Peringkat

(SundaNews, Soréang) Nyanghareupan jawara liga taun kamari, Persib Bandung katangén taya karingrang. Salila dua babak pamaén teu weléh tanghinas. Taya kacapé lalumpat nguah lapangan. Atuh hasilna gé nyugemakeun. Persib unggul 4-0 ti tamuna, Sriwijaya FC. Demi mesin gulna, Sergio van Dijk ngabobol ga...

Méh Teu Setrés, Dada Rosada Ngurangan Maca Koran
15/06/2013
Méh Teu Setrés, Dada Rosada Ngurangan Maca Koran

Méh Teu Setrés, Dada Rosada Ngurangan Maca Koran

(SundaNews, Bandung) Muncul ogé ahirna mah Dada Rosada téh, satutas lila blég nu tilem, dina acara sidang Paripurna DPRD Kota Bandung. Cindekna pisan basa macakeun Laporan Katerangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ). Enya, jawatan Dada minangka Wali Kota Bandung téh geus ampir beak...

Dua Kali Lini Tengah Peuting Ngeundeurkeun Bumi Tasikmalaya
15/06/2013
Dua Kali Lini Tengah Peuting Ngeundeurkeun Bumi Tasikmalaya

Dua Kali Lini Tengah Peuting Ngeundeurkeun Bumi Tasikmalaya

(SundaNews, Tasikmalaya) Sawatara wewengkon di daérah Kabupatén Tasikmalaya ngadadak ibur. Sawaréh mah nepi ka bur-ber kaluar ti imah. Lantaranana kajadian duia kali lini, pasusul-susul dina waktu nu teu lila. Lini téh perenahna di Kabupatén Tasikmalaya, béh kulon-kidul. Barat daya cék dina basa Ind...

Gamawan: Tumuwuhna Paindustrian Tong Ngagésér “Lumbung Padi”
14/06/2013
Gamawan: Tumuwuhna Paindustrian Tong Ngagésér “Lumbung Padi”

Gamawan: Tumuwuhna Paindustrian Tong Ngagésér “Lumbung Padi”

(SundaNews, Bandung) Jadi Gupernur hiji provinsi lain pagawéan énténg-énténg. Sok réa baé rambat kamaléna. Contona Gupernur jeung Wakil Gupernur Jawa Barat nu cik kénéh diistrénan, can gé naon-naon geus meunang pihapéan pancén ti Mendagri, Gamawan Fauzi. Salasahijina sual tata ruang...

Lian ti Muji, Gamawan Fauzi Maréntah ka Ahér-Démiz Nyumponan Jangji
13/06/2013
Lian ti Muji, Gamawan Fauzi Maréntah ka Ahér-Démiz Nyumponan Jangji

Lian ti Muji, Gamawan Fauzi Maréntah ka Ahér-Démiz Nyumponan Jangji

(SundaNews, Bandung) Resmi ayeuna mah Ahmad Héryawan jeung Déddy Mizwar jadi Gupernur-Wakil Gupernur jawa Barat téh. Da geus diistrénan di Gedong Merdéka, Jl. Asia Afrika Bandung, poé Kemis (13/6/2013). Réa pajabat nu nyaksianana. Kaasup Menteri Dalam Negeri Gamawan...

Address

Panjalu
Ciamis
46264

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Panjalu.Net posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Panjalu.Net:

Nearby media companies


Other Media/News Companies in Ciamis

Show All

Comments

Ngantos kang jeng dalem,........ .
Wilujeng tepang taun