ייִדיש־ליגע League for Yiddish

ייִדיש־ליגע  League for Yiddish Home of the League for Yiddish, an organization that promotes the spoken and written language, works towards its modernization, and helps spread the word about the prestige and importance of Yiddish culture.
די צילן פֿון דער ייִדיש־ליגע זײַנען אָט די: • צו אינספּירירן מענטשן זײ זאָלן רעדן ייִדיש אינעם טאָג־טעגלעכן לעבן; • צו הײבן דעם פּרעסטיזש פֿון ייִדיש װי אַ לעבעדיקע שפּראַך, סײַ אין, סײַ מחוץ, דעם ייִדיש־שפּראַכיקן ציבור; • צו אַגיטירן פֿאַר דער מאָדערניזירונג פֿון מאַמע־לשון.

The goals of the League for Yiddish are: to encourage people to speak Yiddish in their everyday life; to enhance the prestige of Yiddish as a living language, both within and outside the Yiddish-speaking community; to promote the modernization of Yiddish.

In light of current events, we are posting a selection of words in connection with the issue of racism. We thank Anthony...
06/07/2020

In light of current events, we are posting a selection of words in connection with the issue of racism. We thank Anthony Mordkhe-Tzvi Russell and Jonah S. Boyarin, who are leading a broader initiative to enable people to speak in Yiddish about the racism and discrimination that Black Americans continue to experience today.

מיר גיבן די װאָך אַרױס אַן אָפּקלײַב פֿון װערטער אין שײַכות מיטן ענין ראַסיזם. מיר באַדאַנקען מרדכי־צבֿי ראָסל און יונה הערש באָיאַרין, װאָס פֿירן אָן מיט אַ ברײטערער איניציאַטיװ צו שאַפֿן רעסורסן צו דערמעגלעכן דאָס שמועסן אױף ייִדיש װעגן דער סיסטעמישער באַעװלונג און ראַסיזם װאָס אַפֿראָאַמעריקאַנער מאַכן ווײַטער דורך בײַם הײַנטיקן טאָג.

Black (adj.): אַפֿראָאַמעריקאַ֜נער (נישט־געבויגן); אַפֿראָאַמעריקאַ֜ניש
[AFROAMERIKÁNER (not declined); AFROAMERIKÁNISh]

Black Americans: *אַפֿראָאַמעריקאַ֜נער
[AFROAMERIKÁNER]

Black culture: די אַפֿראָאַמעריקאַ֜נישע קולטו֜ר
[DI AFROAMERIKÁNIShE KULTÚR]

Black Lives Matter (movement name): “בלעק לײַװס מע֜טער„
[“BLEK LAYVS MÉTER”]

Black lives matter! (statement/slogan):
אַ֜פֿראָ־לעבנס – נישט קיין הפֿקר!
אַפֿראָאַמעריקאַ֜נער לעבנס האָבן אַ ווערט!
אַפֿראָאַמעריקאַ֜נער לעבנס זע֜נען ווי֜כטיק!
אַפֿראָאַמעריקאַ֜נער בלוט איז נישט קײן וואַ֜סער!
[ÁFRO-LEBNS – NIShT KEYN HÉFKER!; AFROAMERIKÁNER LEBNS HOBN A VERT!; AFROAMERIKÁNER LEBNS ZÉNEN VÍKhTIK!; AFROAMERIKÁNER BLUT IZ NIShT KEYN VÁSER!]

black-led movements: באַװע֜גונגען אָ֜נגעפֿירטע פֿון אַפֿראָאַמעריקאַ֜נער; באַווע֜גונגען או֜נטער אַפֿראָאַמעריקאַ֜נער (אָ֜נ)פֿי֜רערשאַפֿט
[BAVÉGUNGEN ÓNGEFIRTE FUN AFROAMERIKÁNER; BAVÉGUNGEN ÚNTER AFROAMERIKÁNER (ÓN)FÍRERShAFT]

civil disobedience: דער ציװי֜לער קע֜גנשטעל
[DER TSIVÍLER KÉGNShTEL]

collective liberation: די קאָלעקטי֜װע באַפֿרײַ֜ונג
[DI KOLEKTÍVE BAFRÁYUNG]

demonstration: די מאַניפֿעסטאַ֜ציע, ־ס; די דעמאָנסטראַ֜ציע, ־ס
[DI MANIFESTÁTSYE, -S; DI DEMONSTRÁTSYE, -S]

discrimination: די דיסקרימינאַ֜ציע
[DI DISKRIMINÁTSYE]

economic justice: די עקאָנאָ֜מישע גערע֜כטיקײט
[DI EKONÓMIShE GERÉKhTIKEYT]

excessive force: דאָס אָ֜נווענדן כּוח אי֜בער דער מאָס
[DOS ÓNVENDN KÓYEKh ÍBER DER MOS]

Jews for Black Lives: ייִדן פֿאַר אַפֿראָאַמעריקאַ֜נער
[YIDN FAR AFROAMERIKÁNER]

looting: דאָס (צע)ראַ֜בעװען, דאָס (צע)ראַבי֜רן
[DOS (TSE)RÁBEVEN; DOS (TSE)RABÍRN]

peaceful protest: דער פֿרי֜דלעכער פּראָטע֜סט
[DER FRÍDLEKhER PROTÉST]

physical violence: די פֿי֜זישע גוואַ֜לד(־מעשׂים)
[DI FÍZIShE GVÁLD(-MÁYSIM)]

police violence: די פּאָליציי֜יִשע גוואַ֜לד(־מעשׂים)
[DI POLITSÉYIShE GVÁLD(-MÁYSIM)]

prejudicial treatment: די פּני֜ותדיקע באַהאַ֜נדלונג
[DI PNÍESDIKE BAHÁNDLUNG]

property damage: דער פֿאַרמע֜גן־שאָדן
[DER FARMÉGN-ShODN]

protest march: דער פּראָטע֜סטמאַרש, ־⁠ן
[DER PROTÉSTMARSh, -N]

economic justice: די עקאָנאָ֜מישע גערע֜כטיקייט
[DI EKONÓMIShE GERÉKhTIKEYT]

racial justice: דער ראַ֜סן־יושר
[DER RÁSN-YÓYShER]

racial profiling: דאָס פּראָפֿילי֜רן לױט דער ראַ֜סע
[DOS PROFILÍRN LOYT DER RÁSE]

racism: דער ראַסי֜זם
[DER RASÍZM]

racist (adj.): ראַסי֜סטיש
[RASÍSTISh]

racist (n.): דער ראַסי֜סט, ־ן
[DER RASÍST, -N]

resistance: דער קע֜גנשטעל, ־ן; דאָס קע֜גנשטעלן זיך
[DER KÉGNShTEL, -N; DOS KÉGNShTELN ZIKh]

riot gear: די שי֜ץ־אוי֜סריכטונג
[DI ShÍTS-ÓYSRIKhTUNG]

systemic racism: דער סיסטע֜מישער ראַסי֜זם
[DER SISTÉMIShER RASÍZM]

tear gas: די טרע֜רנגאַז
[DI TRÉRNGAZ]

White Americans: װײַ֜סע אַמעריקאַ֜נער
[VÁYSE AMERIKÁNER]

white supremacy: די ווײַ֜סע איי֜בערמאַכט
[DI VÁYSE ÉYBERMAKhT]

* מיר האָבן אויף ייִדיש עטלעכע טערמינען פֿאַר דעם אָ ענגלישן וואָרט. טייל פֿון די טערמינען (אַרײַנגערעכנט דאָס וואָרט „שוואַרצער“), וואָס האָבן היסטאָריש געהאַט נייטראַלע קאָנאָטאַציעס, האָבן אָבער אין געוויסע תּקופֿות און בײַ געוויסע גרופּעס ייִדיש־רעדערס געשמעקט מיט ראַסיסטישע אונטערטענער; אַזאַ ביטלודיקן טאָן קען מען, צום באַדויערן, נאָך הערן בײַם הײַנטיקן טאָג, סײַ אויף ייִדיש סײַ אויף ענגליש. אונדזער פֿירלייג אין דער רשימה צו ניצן דאָס װאָרט „אַפֿראָאַמעריקאַנער“ שפּיגלט אָפּ דאָס, װאָס אַ מערקעװדיקער טײל פֿון דער ייִדישיסטישער קהילה װיל אױסמײַדן די נעגאַטיװע געשיכטע און קאָנאָטאַציעס װאָס „שװאַרצער“ האָט אָנגעזאַמלט, און אָנערקענט דעם פֿאַקט, אַז דער טערמין רופֿט אַרױס װײטיק און פֿאַרדראָס בײַ אַ סך אַפֿראָאַמעריקאַנער, נישט־געקוקט אױף די גוטע כּװנות פֿונעם רעדער, װעמען סע קען זיך אױסמאָלן אַז דאָס װאָרט איז נײטראַל. אַז מע ברייטערט נאָך מער אויס דעם באַגריף וואָלט מען אָנגערופֿן אַזוינע אײַנוווינערס/בירגערס פֿון אַנדערע לענדער מיט אַן ענלעכער קאָנסטרוקציע: אַפֿראָדײַטשן, אַפֿראָפֿראַנצויזן, אַפֿראָאיטאַליענער אאַז״וו.

* There are several different terms in Yiddish for this English word. However, although those terms historically had neutral connotations, some of them (including the term "shvartser”) have at times and among certain groups of speakers carried racist undertones and can, unfortunately, still be heard used today in a derogatory manner in both Yiddish and English. Our recommendation to use "afroamerikaner" rather than “shvartser” in this list reflects the desire shared by many in the Yiddishist community to avoid perpetuating the negative connotations that this term has accumulated, as well as a recognition that many Black people find the term hurtful, regardless of the speaker's intentions. In expanding this concept globally, Black people in other countries may also be called by similar terms: Afro-German, Afro-French, Afro-Italian, and the like.

Gardens feed the soul // דער גאָרטן דערנערט די נשמה----annual (n.):  דאָס אײ֜ניאָרלינג, ־⁠ען; דאָס אײ֜ניאָריקע געװי֜קס, ...
05/27/2020

Gardens feed the soul // דער גאָרטן דערנערט די נשמה

----
annual (n.): דאָס אײ֜ניאָרלינג, ־⁠ען; דאָס אײ֜ניאָריקע געװי֜קס, ־⁠ן

blossom (n.): דער קװײט, ־⁠ן; די בלום, ־⁠ען

blossom (v.): קװײ֜טלען; אױ֜פֿבליִען; צעבליִ֜ען זיך

bud (n.): דער קנאָספּ, ־⁠ן; דער בוטאָ֜ן, ־⁠ען

bud (v.): קנאָספּן זיך; צעלאָ֜זן זיך

compost (n.): דער קאָמפּאָ֜סט

compost (v.): קאָמפּאָסטי֜רן

dig: (אוי֜ס(גראָבן

fertilizer: דאָס באַמי֜סטעכץ; דאָס קו֜נסטמיסט; דער פֿערטיליזאַ֜טאָר

in full bloom: צעצווי֜טעט

plant in full sun: פֿאַרזע֜צן אויף דער פֿו֜לער זון

trowel: די (שי֜ט־)לאָ֜פּעטקע, ־ס; די קע֜לניע, ־ס

hoe (n.): די סאַ֜פּע, ־⁠ס; די מאַטי֜קע ‹מאָטי֜קע›, ־⁠ס

hoe (v.): סאַ֜פּעװע|ן; (אַרו֜מ)סאַ֜פּע|ן; מאַטי֜קעװע|ן

perennial (n.): דאָס פֿי֜ליאָריקע געװי֜קס, ־⁠ן

plant (n.): דאָס געװי֜קס, ־⁠ן

plant (v.): פֿאַרזע֜צן; פֿאַרפֿלאַ֜נצן

pollination: די באַשטױ֜בונג

pruning shears: די גאָ֜רטנשער (ל״י)

rake (n.): די גראַ֜בליע, ־⁠ס

rake (soil) (v.): גראַ֜בליעװע|ן

spade: די לאָ֜פּעטע, ־⁠ס; דער שפּאָדל, ־⁠ען; דער רידל, ־⁠ען; דער זאַ֜סטופּ, ־⁠עס

The flowers are in full bloom.
.די בלו֜מען זע֜נען שוין אין רעכטן ‹פֿולן› בלי; די בלו֜מען האָבן זיך שוין צעצווי֜טעט

Every spring I look forward to planting a garden.
יעדן פֿרי֜לינג קוק איך אַרויס אויפֿן פֿאַרזע֜צן אַ גאָרטן.

How’s he going to dig himself out of that hole?
ווי וועט ער זיך אַרױ֜סדרײען ‹אַרױ֜סדראַפּע|ן› פֿון דער אָ צרה?

װאָס באַקט זיך בײַ אײַך? // VÓS BÁKT ZIKh BA ÁYKHWhat's baking in your oven?-----bake (v./imp.):  באַקן[BAKN]bake (v./pf...
05/20/2020

װאָס באַקט זיך בײַ אײַך? // VÓS BÁKT ZIKh BA ÁYKH
What's baking in your oven?

-----
bake (v./imp.): באַקן
[BAKN]

bake (v./pf.): אָ֜פּבאַקן; אױ֜סבאַקן
[ÓPBAKN; ÓYSBAKN]

baking pan: דער בעקן, ־⁠ס; דער באַ֜קפֿאַן, ־⁠ען
[DER BEKN, -S; DER BÁKFAN, -EN]

baking powder: דער באַ֜קפּראָשיק
[DER BÁKPROShIK]

baking soda: די (באַ֜ק)סאָ֜דע
[DI (BÁK)SÓDE]

bread: דאָס ברױט, ־⁠ן
[DOS BROYT, -N]

cake yeast: דאָס הײ֜װנשטיק
[DOS HÉYVNShTIK]

corn meal: די/דאָס קוקורו֜זע־⁠מעל; די/דאָס פּאַפּשױ֜מעל
[DOS/DI KUKURÚZE-MEL; DOS/DI PAPShÓYMEL]

dough: דאָס טייג
[DOS TEYG]

flour (n.): דאָס/די מעל
[DOS/DI MEL]

flour (v.): באַשי֜טן מיט מעל; פֿאַרמע֜ליקן
[BAShÍTN MIT MEL; FARMÉLIKN]

knead the dough: אוי֜ס)קנעטן דאָס טייג)
[(ÓYS)KNETN DOS TEYG]

lump of dough: דאָס שטיק טייג, שטי֜קער טייג
[DOS ShTIK TEYG, ShTÍKER TEYG]

powdered yeast: דער הײ֜װן־⁠פּראָ֜שיק
[DER HÉYVN-PRÓShIK]

pre-heat the oven: אױ֜סהײצן דעם אויוון
[ÓYSHEYTSN DEM OYVN]

rise (of dough): אוי֜פֿגיין
[ÚFGEYN]

rolling pin: דאָס װאַ֜לגערהאָלץ, ...העלצער; די קאַ֜טשלקע, ־⁠ס
[DOS VÁLGERHOLTS, ...HELTSER; DI KÁTShLKE, -S]

roll: די בו֜לקע, ־⁠ס; דאָס בו֜לקעלע, ־⁠ך; דער זעמל, –; דאָס ברײטל, ־⁠עך
[DI BÚLKE, -S; DOS BÚLKELE, -Kh; DER ZEML, –; DOS BREYTL, -EKh]

rye bread: דאָס קאָ֜רנברױט
[DOS KÓRNBROYT]

sourdough bread: דאָס זוי֜ערטייג־ברויט
[DOS ZÓYERTEYG-BROYT]

whole-wheat bread: דאָס ראַ֜זעװע ברױט
[DOS RÁZEVE BROYT

yeast: הייוון (ל״ר)
[HEYVN (pl.)]

Man doesn’t live by bread alone.
נישט אױף ברױט אַלײ֜ן לעבט דער מענטש.
[NIShT AF BROYT ALÉYN LEBT DER MENTSh.]

She makes a good living.
זי האָט ברויט מיט אַ מע֜סער.
[ZI HOT BROYT MIT A MÉSER.]

That takes the cake!
ס׳איז נישט אױ֜סצוהאַלטן!; דאָ֜ס דאַרף מען קע֜נען!
[S’IZ NIShT ÓYSTSUHALTN!; DÓS DARF MEN KÉNEN!]

MOTHER'S DAY // מוטערסטאָג // muterstog--------------appreciate:  אָ֜פּשאַצן[ÓPShATSN]bouquet of flowers:  דער בוקע֜ט בל...
05/08/2020

MOTHER'S DAY // מוטערסטאָג // muterstog

--------------
appreciate: אָ֜פּשאַצן
[ÓPShATSN]

bouquet of flowers: דער בוקע֜ט בלו֜מע⁠ן; דאָס בינטל בלו֜מען
[DER BUKÉT BLÚMEN; DOS BINTL BLÚMEN]

give birth to a child: געבוי֜רן אַ קינד
[GEBÓYRN A KIND]

honor one’s mother: אָ֜פּגעבן כּבֿוד דער מאַ֜מען
[ÓPGEBN KÓVED DER MÁMEN]

hug: אַרו֜מנעמען; אַרו֜מכאַפּן
[ARÚMNEMEN; ARÚMKhAPN]

mother (n.): די מאַ֜מע, ־ס; די מו֜טער, ־ס
[DI MÁME, -S; DI MÚTER, -S]

mother (v.): באַ)מאַ֜מעװע|ן; מאַ֜מע|ן; זאָרגן זיך װי אַ מאַ֜מע פֿאַר; זײַן (+ דאַט׳) אַ מאַ֜מע)
[(BA)MÁMEVE|N; MÁME|N; ZORGN ZIKh VI A MÁME FAR; ZAYN (+ dat.) A MÁME]

Mother’s Day: דער מו֜טער(ס)טאָג
[DER MÚTER(S)TOG]

Mother’s Day card: דאָס מו֜טער(ס)טאָג־קאַרטל, ־עך; דאָס קאַרטל צו מו֜טער(ס)טאָג
[DOS MÚTER(S)TOG-KARTL, -EKh; DOS KARTL TSU MÚTER(S)TOG]

motherhood: די מאַ֜מעשאַפֿט; די מו֜טערשאַפֿט
[DI MÁMEShAFT; DI MÚTERShAFT]

raise the child: אױ֜פֿציִען

Yiddish Voice ייִדיש קול
05/05/2020

Yiddish Voice ייִדיש קול

דעם מיטוואָך בײַם ייִדישן קול: אינטערוויו מיט אַרעלע ווישוואַנאַט (Arun Viswanath), איבערזעצער פֿון ״הערי פּאָטער״ אויף ייִדיש!

דעם מיטוואָך, 7:30 אָוונט מיזרח-צײַט

ראַדיאָ אין באָסטאָן: WUNR 1600-AM

שטראָם:

פּאָדקאַסט שפּעטער:

https://the-yiddish-voice-podcast.zencast.website/episodes

https://podcasts.apple.com/us/podcast/the-yiddish-voice-podcast/id915622071?mt=2

https://open.spotify.com/show/3n8zB32RXs7rDFsf7fguOO

https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9tZWRpYS56ZW5jYXN0LmZtL3RoZS15aWRkaXNoLXZvaWNlLXBvZGNhc3QvcnNz%3D

https://overcast.fm/itunes915622071/the-yiddish-voice-podcast

הערט זיך צו און האָט הנאה!

ווי אַ פֿאָרשפּײַז, הערט אַרעלע פֿאָרלייענען זײַן איבערזעצונג פֿון ערשטן קאַפּיטל דאָ: https://youtu.be/6_fB0ZsjpgE

-- אַ דאנק דער ייִדיש־ליגע League for Yiddish פֿאַרן פּרעזענטירן דאָס!

Olniansky Tekst - https://harrypotter.olniansky.com/

MAY DAY // דער ערשטער מײַ // der ershter mayAnd check out Yiddishkayt's "Top 10 Yiddish Songs of the Working Masses" pla...
05/01/2020
Songs of Work and Struggle | Yiddishkayt

MAY DAY // דער ערשטער מײַ // der ershter may

And check out Yiddishkayt's "Top 10 Yiddish Songs of the Working Masses" playlist: https://yiddishkayt.org/songs-work-struggle/
-----

anarchism: דער אַנאַרכי֜זם
bourgeoisie: די בורזשואַ֜זיע
capitalism: דער קאַפּיטאַלי֜זם
class consciousness: די/דאָס קלאַ֜סן־⁠באַװוּ֜סטזיניקײט
communism: דער קאָמוני֜זם
comrade: דער חבֿר, ־⁠ים; דער טאָװאַ֜רישטש, ־⁠ן
Jewish Labor Bund - דער ייִ֜דישער אַ֜רבעטער־בונד
dialectic(s): די דיאַלע֜קטיק ל״יhegemony: די העגעמאָ֜ניע
ideology: די אידעאָלאָ֜גיע
Internationale: דער אינטערנאַציאָנאַ֜ל
Marxism: דער מאַרקסי֜זם
May Day: דער ע֜רשטער מײַ
proletariat: דער פּראָלעטאַריאַ֜ט
revolution: די רעוואָלו֜ציע, ־ס
socialism: דער סאָציאַלי֜זם
socialist: דער סאָציאַלי֜סט, ־ן
strike/work stoppage: דער שטרײַק, ־⁠ן; די זאַבאַסטאָ֜װקע, ־⁠ס
USSR: דער פֿסס״ר; דער סאָווע֜טן־‹ראַ֜טן־›פֿאַרבאַ֜נד
worker: דער אַ֜רבעטער, ־ס

"Workers of the world, unite!”
“אַ֜רבעטערס פֿון דער וועלט, פֿאַראיי֜ניקט זיך!„

The red flag is flown on May Day.
דעם ערשטן מײַ לאָזט מען פֿלאַ֜טערן די פֿאָן; דעם ערשטן מײַ באַװײַ֜זט מען די רוי֜טע פֿאָן.

Our top 10 fave songs of work and struggle to ring in the First of May.

SPENDING TIME AT HOME // צײַטפֿאַרברענג // tsaytfarbreng----make an art project:  מאַכן אַ קו֜נסטפּראָיע֜קט[MAKhN A KÚNS...
04/21/2020

SPENDING TIME AT HOME // צײַטפֿאַרברענג // tsaytfarbreng

----
make an art project: מאַכן אַ קו֜נסטפּראָיע֜קט
[MAKhN A KÚNSTPROYÉKT]

browse social media/the internet: בלע֜טערן די סאָציאַ֜לע מע֜דיע/די אי֜נטערנעץ
[BLÉTERN DI SOTSYÁLE MÉDYE/DI ÍNTERNETS]

clean the house: אוי֜פֿראַמען ‹צו֜ראַמען/צו֜ראָמען/צו֜רוימען› דאָס הויז
[ÚFRAMEN DOS HOYZ]

do the crossword puzzle: מאַכן דאָס קע֜סטל־רע֜טעניש
[MAKhN DOS KÉSTL-RÉTENISh]

garden (v.): אַ֜רבעטן אין גאָרטן; גע֜רטנערן
[ÁRBETN IN GORTN; GÉRTNERN]

work on a jigsaw puzzle: אַ֜רבעטן אויף אַ בי֜לד־רע֜טעניש
[ÁRBETN AF A BÍLD-RÉTENISh]

listen to the radio: צו֜הערן זיך צום ראַ֜דיאָ; הערן (דעם) ראַ֜דיאָ
[TSÚHERN ZIKh TSUM RÁDYO; HERN (DEM) RÁDYO]

paint pictures: מאָלן בי֜לדער
[MOLN BÍLDER]

play board games/cards/Monopoly: שפּילן אין ברע֜טשפּילן/קאָרטן/מאָנאָפּאָ֜ל
[ShPILN IN BRÉTShPILN/KORTN/MONOPÓL]

practice one’s scales: זי֜נגען גאַ֜מעס
[ZÍNGEN GÁMES]

do some spring cleaning: מאַכן דעם פֿרי֜לינג־⁠רעמאָ֜נט
[MAKhN DEM FRÍLING-REMÓNT]

read a good book:

We are excited to announce the launch of our new series “Have you heard!”, which aims to make written Yiddish more acces...
04/13/2020

We are excited to announce the launch of our new series “Have you heard!”, which aims to make written Yiddish more accessible to speakers and learners of the language.

LINK: youtube.com/playlist?list=PLbMcK7OFBSRuzxigJZjp1SrJZY0CmxpW5

The first recorded reading in the series is Chapter 1 of the new Yiddish translation of Harry Potter and the Sorcerer's Stone, published by Olniansky Tekst, and read by the translator himself, Arun Viswanath. (To join the waiting list for the third edition of the book, please visit harrypotter.olniansky.com)

Although Arun ("Arele") reads in his native Southeastern Yiddish dialect, you can hear various Yiddish dialects spoken by the different characters in the book, such as Hagrid and Professor McGonagall. Read along with the Yiddish volume, or with the English volume, or just with your ears!

הײַנט לאָזן מיר מיט מזל אַרױס די ערשטע פֿאָרלײענונג פֿון אונדזער נײַער סעריע, „געהערט אַ מעשׂה!“, אַ פּראָיעקט פֿון דער ייִדיש־ליגע וואָס צילעוועט צו מאַכן דאָס געשריבענע ייִדיש מער צוטריטלעך פֿאַר ייִדיש־רעדערס און ־סטודענטן.

פֿאַרבינדונג צו יוטוב: youtube.com/playlist?list=PLbMcK7OFBSRuzxigJZjp1SrJZY0CmxpW5

דאָ װעט איר זיך קענען צוהערן צו אַרעלע שעכטער ווישוואַנאַטס דראַמאַטישער פֿאָרלייענונג פֿונעם ערשטן קאַפּיטל פֿון זײַן איבערזעצונג פֿון „הערי פּאָטער און דער פֿילאָסאָפֿישער שטיין“ אויפֿן טיטל „דאָס ייִנגל וואָס האָט איבערגעלעבט“.

כאָטש אַרעלע לייענט אין זײַן היימישן דרום־מיזרח־ייִדיש קענט איר דאָ אויך הערן בײַ די פֿאַרשידענע פּערזאָנען (למשל, בײַ העגריד און דער פּראָפֿעסאָרשע מאַקגאָניגל) אַנדערע ייִדישע דיאַלעקטן. לייענט מיט מיטן ייִדישן באַנד (אויב איר האָט זיך שוין אײַנגעשאַפֿן אַן עקזעמפּלאַר) אָדער מיטן ענגלישן באַנד, אָדער סתּם מיט די אויערן!

Passover // פּסח // PÉYSEKh-------ask the four questions:  פֿרעגן די פֿיר קשיות[FREGN DI FIR KÁShES]bitter herbs:  דער מ...
04/07/2020

Passover // פּסח // PÉYSEKh
-------

ask the four questions: פֿרעגן די פֿיר קשיות
[FREGN DI FIR KÁShES]

bitter herbs: דער מרור (ל״י); בי֜טערע קרײַ֜טעכצער
[DER MÓRER (sg.); BÍTERE KRÁYTEKhTSER]

break the matzo in half: (אי֜בערברעכן די מצה; צעברע֜כן די מצה (אויף האַלב
[ÍBERBREKhN DI MÁTSE; TSEBRÉKhN DI MÁTSE (AF HALB)]

charoset: דאָס חרוסת
[DOS Kh(A)RÓYS(Y)ES]

dip in salt water: אײַ֜נטונקען אין זאַ֜לצוואַסער
[ÁYNTUNKEN IN ZÁLTSVASER]

Egypt: דאָס) מצרים)
[(DOS) MITSRÁYEM]

Elijah's cup: אליהו הנבֿיאס כּוס
[ELYÓHU HANÓVIS/ELYENÓVIS KOS]

the Exodus (from Egypt): דער) יציאת־מצרים)
[(DER) YETSÍES-MITSRÁYEM]

drink four cups of wine: אוי֜ס)טרי֜נקען פֿיר כּוסות ווײַן)
[(ÓYS)TRÍNKEN FIR KÓYS(Y)ES VAYN]

Haggadah: די הגדה, ־ות
[DI HAGÓDE, -S]

grate (the) horseradish: אָ֜נרײַבן דעם כריין
[ÓNRAYBN DEM KhREYN]

hide the Afikomen: באַהאַ֜לטן דעם אַפֿיקומן
[BAHÁLTN DEM AFIKÓYMEN]

horseradish: דער כריין
[DER KhREYN]

kitniyot: קי֜טניות
[KÍTNIES]

kosher for passover: כּשר־לפּסח
[KÓShER-LEPÉYSEKh]

macaroon: דאָס מאַקעראָ֜נדל, ־עך
[DOS MAKERÓNDL, -EKh]

matzo: די מצה, ־ות
[DI MÁTSE, -S]

matzo ball: דאָס קניידל, ־עך
[DOS KNEYDL, -EKh]

matzo brei: די געפֿרי֜שטע מצה; די מצה־ברײַ
[DI GEFRÍShTE MÁTSE; DI MÁTSE-BRAY]

matzo cover: דאָס מצה־טי֜שטעכל, ־עך
[DOS MÁTSE-TÍShTEKhL, -EKh]

matzo meal: דאָס/די מצה־מעל
[DOS/DI MÁTSE-MEL]

matzo meal pancake: דאָס כרעמזל, ־עך
[DOS KhREMZL, -EKh]

Passover: דער) פּסח)
[(DER) PÉYSEKh]

have a Seder: אָ֜פּריכטן אַ סדר; סדרן
[ÓPRIKhTN A SÉYDER; SÉYDERN]

Seder plate: די קערה, ־ות
[DI KÁARE/KÁYRE, -S]

Splitting of the Red Sea: דער) קריעת־ים־סוף)
[(DER) KRÍES-YÁMSUF]

turn over the kitchen: מאַכן די קיך פּסחדיק
[MAKhN DI KIKh PÉYSEKhDIK]

***

Why is this night different from all other nights?
פֿאַר וואָס איז די דאָ֜זיקע נאַכט פֿון פּסח אַ֜נדערש פֿון אַ֜לע נעכט פֿון אַ גאַנץ יאָר?
[FAR VOS IZ DI DÓZIKE NAKhT FUN PÉYSEKh ÁNDERSh FUN ÁLE NEKhT FUN A GANTS YOR?]

She really worked like a dog.
.זי האָט זיך אָ֜נגעהאָ֜רעוועט ווי אַ ייִ֜דענע פֿאַר פּסח
[ZI HOT ZIKh ÓNGEHÓREVET VI A YÍDENE FAR PÉYSEKh.]

He has something entirely else in mind.
ער מיינט נישט די הגדה, נאָר די קניידלעך.
[ER MEYNT NIShT DI HAGÓDE, NOR DI KNÉYDLEKh.]

He’s back in prison.
מ׳האָט אים שוין ווי֜דער אײַ֜נגעזעצט אין חד־גדיא אַרײַן.
[M’HOT IM ShOYN VÍDER ÁYNGEZETST IN KhAD-GÁDYE ARÁYN.]

Address

64 Fulton St, Ste 1101
New York, NY
10038

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when ייִדיש־ליגע League for Yiddish posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to ייִדיש־ליגע League for Yiddish:

Category

Nearby media companies


Other Publishers in New York

Show All

Comments

"Am Yisroel Khay" / "עם ישראל חי" - The Nechama Lifsh*tz Workshop Art Song Workshop - 16.07.2019 / Watch, Listen & SHARE on YOUTUBE: https://youtu.be/VobHl31bgHw AND on FACEBOOK: https://facebook.com/676490269089003/videos/262778738196949
“Heroism in the Face of Destruction” Vilno CONCERT Singing FRAGMENTS by The Nekhama Lifsh*tz Yiddish Art Song Workshop (04.10.2018) (מידע בעברית למטה...) WATCH, LISTEN & SHARE on YOUTUBE: https://youtu.be/AsRHdsJ8h3s AND on FACEBOOK: https://facebook.com/676490269089003/videos/1270477399819487/ The Nekhama Lifsh*tz Workshop for the Artistic Yiddish Song directed by Regina Dricker was invited to commemorate the victims of the Holocaust with the program “Heroism in the Face of Destruction - Testimonies”. The evening which took place in Vilnius on October 4, 2018 was dedicated to the heroes of the Vilnius ghetto. The program included songs in Yiddish of the Ghetto Vilno, passages from books and photographic documentation with Lithuanian translation. --------------------------------------------------- SUBSCRIBE to OUR YouTube Channel: https://youtube.com/YiddishSongWorkshop & LIKE us on Facebook: http://bit.ly/NekhamaLifsh*tzYiddishArtSongWorkshop The event was narrated by the Lithuanian actor Gintaras Mikalauskas. The vocalists, all from Israel, were: Gali Ben-Arie, Roza Klein-Gafanovich, Maksim Levinsky, Ada Pashaev and Zhana Yankovsky. The multimedia project was prepared by Gregory Stolovitch. The entire event was accompanied by Regina Dricker (pianist, director and playwright). The entire program (more than one and a half hours) was recorded live at the Theater Hall of Vilnius University. Thank you to the Jewish Community of Lithuania for providing us with the unedited full recording. --------------------------------------------------- הסדנה לשיר היידי האמנותי ע"ש נחמה ליפשיץ בניהולה של רגינה דריקר, הוזמנה להנציח את קורבנות השואה עם התוכנית "הגבורה אל מול הכליון - עדויות". הערב שהתקיים בווילנה ב- 4 באוקטובר 2018 הוקדש לגיבורי גטו וילנה. התוכנית כללה שירים ביידיש מגטו וילנו, קטעים מספרים ותיעוד מצולם עם תרגום ליטאי. את האירוע סיפק השחקן הליטאי ג'ינטאראס מיקאלאוסקאס. הסולנים, כולם מישראל, היו: גלי בן אריה, רוזה קליין-גפאנוביץ ', מקסים לוינסקי, עדה פשאייב, ז'אנה ינקובסקי. את פרויקט המולטימדיה הכין גרגורי סטולוביץ'. את כל האירוע ליוותה רג'ינה דריקר (פסנתרנית, במאית ומחזאית). התוכנית כולה (יותר משעה וחצי) הוקלטה בהופעה חיה בהיכל התיאטרון של אוניברסיטת וילנה. תודה לקהילה היהודית בליטא שסיפקת לנו את ההקלטה המלאה והבלתי ערוכה.
Как сказать "огневой вал" на идише?
Some people are trying to get the Yiddish Duolingo course moving again, and are looking for volunteers. If you know YIVO Yiddish and want to help, please visit
שלומ־אליכם כבֿערים can you point me to any resources on yiddish sign language (שטום־לאָשן?)?
אַ דיאַלעקטאָלאָגישע פראָג: אין אַ הגדה פונעם יאָר 1888 האָב איך געפונען דאָס וואָרט "עטוואָס" אָנשטאָט פונעם נאָרמאַלן "עפעס". איז דאָ אַ לאָקאַלער דיאַלעקט וואו מען אַזוי זאָגט? אַדאַנק!
העכער די שטים פון יידיש!
A frage- As far as I can tell, DuoLingo is the only language learning system that has even tried to get a Yiddish course going. Unfortunately, the development of the course (done by volunteers) has largely stalled, and DuoLingo is not responding to my inquiries about how to get it going again. Extra unfortunately, my Yiddish is not good enough to really contribute much myself. :( I really think this has the potential to be an incredibly valuable tool for people who want to learn the Mameloshn. Is there any way the League, or the general Yiddish internet community, can do an organized push to get this going again? Or, failing that, push a different online learning system (Rosetta Stone, Pimsleur, Babbel etc) to start one?
א פריילעכן פסח! פון אסתרס קאבארעט אין תל אביב און די צוויי פאַרלוירענע שעפעלעך, בע און מע...
if you'd like to hear a Yiddish word this winter, come see TEVYE SERVED RAW Jan 28-Feb 13 in New York. Sholem Aleichem's original words: stories and excerpts from his own theatrical adaptation of TEVYE which he didn't get to in his lifetime. Performed by fluent Yiddish speakers in English and Yiddish with English translation More info here: