Clicky

AYDO AYDO: Tout enfomasyon an kreyòl Ayiti ak Dominikani

Funcionando como de costumbre

06/04/2021

Pran swen sa nap ekri✍️.

👉Nou ekri pou konvenk, pou pran nòt, pou nou fè rezime. Byenke anpil nan nou pa bay anpil enpòtans ak sa nap ekri. Gen moun menm ki ekri pou yo ka jere strès yo. Nou ekri pou soumèt yon rapò, pou eksprime santiman nou anvè dekò nati a. Nou ekri pou nou fè piblisite, pou nou kominike. Mwen ekri tout sa yo pou m atire atansyon nou sou swen nou dwe bay nan sa nap ekri, paske ekri fè pati de kotidyen nou. Si ekri gen tout valè sa, kisa ekri✍️ ye? Kijan nou ka pran swen sa nap ekri? Mwen pran plezi pou m envite w kontinye li nan liy ki anba yo pou wè plis sou repons kesyon sa yo.

👉Si nou pèmèt mwen di nou, nou ekri pou nou kominike. Se sa ki fè li bon pou nou pran swen sa nap ekri. Gen yon saj ki aprann nou atravè sa li ekri, li di “nou pap janm pa kominike” (Watzlawick, 2019, para 2). Otè sitasyon sa vle atire atansyon n sou enpòtans kominike genyen nan relasyon moun ak moun. Sa pouse nou menm kap li sa ki ekri, ekri sa ki pou li, konpran n ki grosè enpòtans ekri genyen nan relasyon moun ak moun, biznis ak biznis, sa nou rele (B to B) nan lang anglè nan domèn jesyon. Gen plizyè tip kominikasyon, sepandan, ekri fè pati sa nou rele kominikasyon ki pa vèbal.
Gen anpil definisyon ki di kisa ekri ye. Pou nou men m, ekri se yon pwosesis ou byen aksyon kote yon moun transmèt ou byen konvèti sa li panse, sa li tande (pawòl) sou fòm ekriti. Pou nou li plis sou sa ekri vle di, kite m pataje ak nou sa yon otè rakonte nan yon dokiman. “Timou n ki nan laj 2 lane kòmanse ap imite ekriti kote ya p kreye desen ak senbòl daprè imajinasyon yo » (Byington & Kim, 2017). Mwen vle souliye pou nou men m kap li dokiman sila, li pa gen yon ang istorik, paske nou pa prezante orijin ak dat ekri tap evolye. Sa ki petèt limit travay nou an.

👉Pran swen sa nap ekri✍️ pa vle di pou nou pran savon ak dlo, lave chak sa nou fin ekri. Sinon, nou tap oblije di pawòl yo prale, ekriti yo prale tou! Pou nou rive konnen kijan nou ka pran swen sa nap ekri, li enpòtan pou nou konnen divès stil ekriti ki genyen. Genyen ekriti literè, ekriti teknik, ekriti kreyatif, ekriti akademik, elatriye. Lis stil ekriti nou bay nan travay sa pa konplè, epi li pa detaye tou. Se poutèt sa nan travay sa nou vle pale w sou ekriti akademik espesyalman. Nan yon lòt travay nap pran plezi pale sou lòt stil ekri yo.

👉Nan tout stil ekriti ki genyen yo, ekriti akademik ta sanble se stil ekri ki parèt pi konplike akoz egzijans li yo. Kisa stil ekri sa ye menm? Ki egzijans li fè? Ekriti akademik se yon stil. Moun kap ekri yo itilize l nan domèn inivesitè pou ekri rapò, pwojè rechèch, pou fè rezime, sentez atik, elatriye. Ekriti akademik la pi fòmèl, pi striktire parapò ak lòt stil ekriti yo. Ekriti akademik dwe objektiv konsa tou, li dwe konsi. Se pwensipal diferans ekriti sa ak lot stil ekriti yo. “Nan klas tèminal ak inivesite yo, apran n ekri chita sou ekriti akademik. Nan prensip ak egzijans ekriti akademik, li dwe adapte ak yon displin oubyen yon domèn spesifik. Konsa tou li gen pwòp piblik li” (MacDonald, 1987). Pa egzanp yon kou syans ka egzije yon etidyan ekri yon rapò laboratwa. Tandiske, nan yon kou sosyoloji, etidyan an ka ekri yon etid ka yo (etude des cas). Yon kou enfimyè ka egzije etidyan redije yon plan pou laswenyaj (plan de soin), epi yon kou administrasyon ka egjije etidyan ekri yon plan biznis (plan d’affaire). Men kèk egjizans kap pèmèt ou pran swen stil ekriti sa. Byenke ekri jeneralman egzije gramè ak òtograf, men ekriti akademik pi strik nan sans sa, ekriti akademik ale pi lwen toujou. Fòk mo wap itilize nan stil ekriti sa kòrèk, klè, epi yo fasil pou konpran n (men fòk ou nan domèn nan pou rive koprann li fasil tou) pa egzanp li pa rekòmande pou itilze mo sa yo nan ekriti akademik (vrèman, trè). Tan vèb wap itilize yo dwe gen konkòdans. Konsa tou, li pa rekòmande pou itilize kontraksyon nan stil ekriti sa. Men li bon pou itilize sitasyon epi bay referans oubyen dokimantasyon (mete li nan pye tèks la) ak chak sitasyon ou bay nan travay ou a.

👉NB: Nan ekriti akademik, chak nivo travay mache ak yon stil dokimantasyon. Byenke gen plizyè stil dokimantasyon, men sa ki pi kouran yo se (APA) ki vle di (American Psychological Association) nan lang angle, epi (MLA) ki vle di (Modern Language Association) nan lang angle.

👉Moun kap etidye 👩‍🎓(inivèsitè), moun kap fè rechèch👨‍🏫, pwofesè, se kategori moun sa yo ki souvan itilize stil ekriti sa. Si ou se yonn nan kategori moun sa yo, travay sa ap edew nan pratik ekriti akademik. Si travay sa itil ou, mwen envite w pataje komantè w ak nou epi pataje li ak yon lòt moun, konsa wa p ankouraje travay sa.🤝

Max Weber CHERY
Redaktè kontni kreyatif

Korektè
Mathaus GEFFRARD

👉Referans:
• Watzlawick, P. (2019) Paul Watzlawick et la théorie de la communication humaine
Paul Watzlawick y la teoría de la comunicación humana - La Mente es Maravillosa
• Byington, T., & Kim, Y. (2017). Promoting Preschoolers’ Emergent Writing. YC Young Children, 72(5), 74-82. Retrieved April 4, 2021, from https://www.jstor.org/stable/90015861
• MacDonald, S. (1987). Problem Definition in Academic Writing. College English, 49(3), 315-331. doi:10.2307/377930

25/12/2020
SENDOMENG: Otorite Dominiken ouvè fwontyè a ofisyèlman pou moun kap antre soti Ayiti.Jodi Samdi an plizyè moun soti Ayit...
05/12/2020

SENDOMENG: Otorite Dominiken ouvè fwontyè a ofisyèlman pou moun kap antre soti Ayiti.

Jodi Samdi an plizyè moun soti Ayiti pase sou fwontyè a legalman, jan sa te konn abitwe fèt. Daprè sa yon responsab Biwo Envestigason Dominiken nan Jimani an, José Trinidad fè AYDO konnen.
Li kontinye pou l fè konnen machin ki konn fè vòl dirèk yo pa travèse, se transbòde, pasaje yo pase apye.

Yon nouvèl ki pote anpil kè kontan kay kèk moun ki te swaf antre Sendomeng, men ki pat kapab. N ap fè konnen tou, sa pat anpeche anpil sitwayen Ayisyen te kontinye antre ilegal malgre sa. Vwayajè sila yo te oblije bay raketè Ayisyen kou Dominiken 8000 pesos pou piti pou yo ka pase ak yo ilegal. Pami yo, genyen ki konn gen viza nòmal,men obligasyon pou antre ak koze fwontyè ki pa ouvè konn fè yo antre konsa daprè kèk temwanyaj.

Nap raple, sa gen anviwon 8 mwa depi Otorite dominiken yo te deside fèmen fwontyè yo ak Ayiti pou koz kowona viris la. Nan Sendomeng moun pa sispann mouri ak enfekte nan kowona. Padansetan Ayiti sanble pa gen sak rele kowona a lè nap konsidere enfòmasyon ki pa disponib sou koze maladi kowona nan peyi dayiti.


Samdi 05-12-20

/ 03/12/20                  Ribrik Aprann Konnen:🔝8️⃣Aprann konnen, yon moun ki pè tout ti bagay li se...
03/12/2020

/
03/12/20 Ribrik Aprann Konnen:🔝8️⃣

Aprann konnen, yon moun ki pè tout ti bagay li se yon panofob (panophobe). Lè w soufri panofobi (panophobie), ou toujou pè li te mèt yon ti foumi ou wè li rann ou panike, se yon perèz ki pa janm kitew w.

/ 02/12/20                  Ribrik Aprann Konnen:🔝7️⃣Aprann konnen yon dofen (Dauphin)🐬 se pa yon pwas...
02/12/2020

/
02/12/20 Ribrik Aprann Konnen:🔝7️⃣

Aprann konnen yon dofen (Dauphin)🐬 se pa yon pwason. Li se yon mamifè ki viv anba dlo se kòmsi l te gen branchi, men se 2 poumon li genyen. Dofen (Dauphin) yo gen ant 90 a 280 dan sa pral depann de espès la. Yo fè konnen genyen anpil espès dofen: 5 espès dlo dous e 40 espès dlo lanmè (marin).

/ 01/12/20                  Ribrik Aprann Konnen:🔝6️⃣Aprann konnen nan lane 2003 bwòs dan te chwazi kò...
01/12/2020

/
01/12/20 Ribrik Aprann Konnen:🔝6️⃣

Aprann konnen nan lane 2003 bwòs dan te chwazi kòm envansyon #1 kòm bagay moun pa ka viv san li, li te bat rekò telefòn ak machin.

/ 30/11/20                  Ribrik Aprann Konnen:🔝5️⃣Aprann konnen se William Addis, yon Anglè🇬🇧 ki te...
30/11/2020

/
30/11/20 Ribrik Aprann Konnen:🔝5️⃣

Aprann konnen se William Addis, yon Anglè🇬🇧 ki te fè premye envansyon bwòs dan nan lane 1780.

/ 26/11/20                  Ribrik Aprann Konnen:🔝4Aprann konnen ti sèk ki an fèt an tòl separe e kenb...
26/11/2020

/
26/11/20 Ribrik Aprann Konnen:🔝4

Aprann konnen ti sèk ki an fèt an tòl separe e kenbe gòm kreyon an rele viwòl (Virole).

/ 25/11/20                  Ribrik Aprann Konnen:🔝3️⃣Aprann konnen nan kò yon moun ki adilt (granmoun)...
25/11/2020

/
25/11/20 Ribrik Aprann Konnen:🔝3️⃣

Aprann konnen nan kò yon moun ki adilt (granmoun) li gen 25% zo kò l ki plase nan pye l yo. Swa 26 zo nan chak pye.

/ 24/11/20                  Ribrik Aprann Konnen:🔝2️⃣Aprann konnen nan lane 2014 nan peyi Lafrans🇫🇷, ...
24/11/2020

/
24/11/20 Ribrik Aprann Konnen:🔝2️⃣

Aprann konnen nan lane 2014 nan peyi Lafrans🇫🇷, yon etidyan nan Dwa ki gen 23 lane triche nan egzamen, poutèt sa li te kondane pou 3 mwa prizon e te pran lòt pinisyon ankò. Tankou: anilasyon tout diplòm li yo.

🔵 AYDO/ Peyi jounen an🔴Jodi a n ap prezante w Ayiti. Yon Eta nan Grand zantiy yo. Kapital peyi sila se Pòtoprens. Abitan...
23/11/2020

🔵 AYDO/ Peyi jounen an🔴

Jodi a n ap prezante w Ayiti. Yon Eta nan Grand zantiy yo. Kapital peyi sila se Pòtoprens. Abitan yo rele Ayisyen, Ayisyèn. Lajan peyi sila se Goud. Yo gen Kreyòl ak Fransè kòm lang ofisyèl yo. Deviz yo se: Libète, Egalite, Fratènite. Ayiti pran edepandans li nan lane 1804. Sa ki fè l vini depi lè sa, Premye Repiblik Endepandan moun nwa nan mond lan.

Ayiti se te pi rich koloni fransè Lafrans te genyen depi epòk kolonyal. Se sak fè yo te bal ti non " la perle des Antilles". Fòk nou diw anpasan, depi lè Ayiti fin endepandan, se jis nan lane 2010 Nicolas Sarkozy ak François Hollande nan lane 2015 te resi vizite Ayiti ofisyèlman kòm Prezidan Fransè.
Nan zafè klima, se yon peyi ki fè cho (tropikal). Men tou mwa Avril, Me, Jen, Oktòb ak Novanm wap jwenn lapli. Yo peyi ki gen anpil bèl atraksyon touristik, bèl lanmè, anfen yon peyizaj enteresan.

Nan zafè manje, Griyo, diri ak sòspwa, lalo, diri ak djondjon, soup joumou, elatriye se zafè pa yo. Sann pa bliye dans Konpa a ki se dans ki domine lakay yo.

/ 23/11/20                  Ribrik Aprann Konnen:🔝1️⃣Aprann konnen kè yon moun ki se motè moun nan, lè...
23/11/2020

/
23/11/20 Ribrik Aprann Konnen:🔝1️⃣

Aprann konnen kè yon moun ki se motè moun nan, lè w ap repoze li sipoze bat ant 55 ak 85 fwa pa minit. Eske w konnen si li rive bat 100 fwa pa minit ou sipoze al wè yon doktè pou sa. Sof si w ta yon atlèt tankou siklis, maratonyen, elatriye.

- #640 nouvo moun kontamine nan 24è.
22/11/2020


-
#640 nouvo moun kontamine nan 24è.

- #986 nouvo moun kontamine nan 24è.
21/11/2020


-
#986 nouvo moun kontamine nan 24è.

- #601 nouvo moun kontamine nan 24è.
20/11/2020


-
#601 nouvo moun kontamine nan 24è.

: Erika Jhonson, 21 Lane mouri ak yon kout kouto nan gòj. Yèswa, nan batey consuelito ki nan San Pedro de Macoris, Damil...
20/11/2020

: Erika Jhonson, 21 Lane mouri ak yon kout kouto nan gòj.

Yèswa, nan batey consuelito ki nan San Pedro de Macoris, Damilkis Benítez touye kouzin li Erika ak yon kout kouto nan gòj.

Yon zak ki pa sispann fè pale nan laprès. Li te 8è pral nan 9è lè alsyon an pase. Se manman Erika ki retire kouto a anba gòj li. Malerezman jèn fi sa ki t ap pral fete anivèsèl jodi Vandredi a al mouri sou kabann lopital. Daprè sa li fè konnen. Benítez kouzin Erika bò kote pa l mawon apre fin fè zak sila a.

N ap raple, nan se preske yon pratik,kote jèn timoun ap fè pitit. Se te ka defen an, Erika ak 21 lane mouri kite 2 pitit fi, youn gen 3 ane lòt la gen sèlman 2 mwa.


Vandredi 20-11-20

- #1026 moun kontamine nan 24è
19/11/2020


-
#1026 moun kontamine nan 24è

-
18/11/2020


-

🔴 AYDO Pèsonalite🔵François Cappouet oubyen François Cappoix alyas Capois-La-Mort fèt nan lane 1766 nan Chansolme. Misye ...
18/11/2020

🔴 AYDO Pèsonalite🔵

François Cappouet oubyen François Cappoix alyas Capois-La-Mort fèt nan lane 1766 nan Chansolme. Misye se te yon Ofisye nan Lame Endijèn Ayiti nan peryòd Revolisyon Ayisyen an. Sann pa bliye, se te youn nan ganyan nan Batay Vètyè a, 18 Novanm 1803. Li se te yon pitit esklav ki t ap viv sou tè gran plantè fransè rich. Donk, se la non "Cappouet" pou fanmi li ta pral chanje pou l vin Capoix akoz yon defòmasyon lengwistik.

Evènman jounen anBatay vètyè, yon evènman san parèy tout pèp nwa sou latè ta dwe fete ak fyète. Vandredi 18 Novanm 1803...
18/11/2020

Evènman jounen an


Batay vètyè, yon evènman san parèy tout pèp nwa sou latè ta dwe fete ak fyète.

Vandredi 18 Novanm 1803 se yon dat ki fè n sonje yon gè ki long ak anpil san koule pou nou Ayisyen te jwenn libète.

Yon ti rapèl, 7 Jen 1802, pran nan yon kou monte. Leclerc fè aretel, al jete nan "fort de joux" nan peyi Lafrans. Men batay la pat kanpe la, , papa nanchon an te pran tèt batay la. 55 000 nan 70 000 solda fransè mouri nan batay vètyè sila nan Okap, kriminèl te vini ak chen drese pou dechire esklav yo, men sa pat anpeche lame edijèn ratibwaze lame fransè a ki te pi gwo lame pisan nan epòk la. te pèdi viktwa a, premye Janvye 1804, Ayiti vini premye Repiblik nwa nan mond lan.

Yon bon vètyè ak tout moun!
Ayiti, tè libète!!!

/ 18/11/20                  Ribrik Aprann Konnen:🔝3️⃣0️⃣Aprann konnen : 1- kijan vwa nou pwodwi ? 2- ...
18/11/2020

/
18/11/20 Ribrik Aprann Konnen:🔝3️⃣0️⃣

Aprann konnen : 1- kijan vwa nou pwodwi ? 2- Kisa ki fè vwa vyeyi plis nou gen laj ? - Avantou, vwa a pwodwi gras ak plizyè ògàn nan kò nou. Lè a soufle depi nan poumon yo, li pase nan (Muscles de cage Thoracique) yo ak abdomèn nan pou fè direksyon (Larynx) lan kote ki gen kòd vokal yo. Donk yon vibrasyon kondwi ki li menm atravè (résonateurs) yo ki se gòj la, bouch la e pafwa nen an tou. Kidonk tout ògàn sa yo vyeyi pandan w’ap pran laj. (Muscle) kòd vokal yo ap febli, sa ki li menm pral mennen ak vyeyisman vwa a.

-
17/11/2020


-

: Anbasad Ayiti nan Sendomeng soti yon nòt jodi Madi a pou l fè tout piblik la ak kominote asiyen an espesyalman konnen...
17/11/2020

: Anbasad Ayiti nan Sendomeng soti yon nòt jodi Madi a pou l fè tout piblik la ak kominote asiyen an espesyalman konnen l ap fèmen biwo li yo Mèkredi 18 Novanm nan, nan okazyon 217yèm ane Batay vètyè a nan peyi Dayiti. Li konnen pou l fè konnen aktivite Anbasad la ap retounen 19 Novanm 2020 à 9è.


Madi 17-11-20

/ 17/11/20                  Ribrik Aprann Konnen:🔝2️⃣9️⃣Aprann konnen pou n pa janm pile oswa mete pye...
17/11/2020

/
17/11/20 Ribrik Aprann Konnen:🔝2️⃣9️⃣

Aprann konnen pou n pa janm pile oswa mete pye w sou . Sa ka lakòz ou pile yon femèl ak ze ki donk l ap kole nan sa k nan pye w la, epi lè yo sòti nan ze yo y’ap gaye nan tout kwen kay la.

/ 16/11/20                  Ribrik Aprann Konnen:🔝2️⃣8️⃣Aprann konnen telefòn w ap rale chak jou pou ...
16/11/2020

/
16/11/20 Ribrik Aprann Konnen:🔝2️⃣8️⃣

Aprann konnen telefòn w ap rale chak jou pou fè chèlbè, pale ak tout moun nan mond lan, se Alexander Graham Bell ki te envante l. Envansyon sila te fèt nan lane 1876.
NB: Bell te fèt nan peyi Ekòs (Écosse), men li ta pral l natiralize Ameriken nan lane 1882.

-
15/11/2020


-

/ 15/11/20                  Ribrik Aprann Konnen:🔝2️⃣7️⃣Aprann konnen Millie Bailey ki gen 102 lane, s...
15/11/2020

/
15/11/20 Ribrik Aprann Konnen:🔝2️⃣7️⃣

Aprann konnen Millie Bailey ki gen 102 lane, se premye fanm nwa pilòt ameriken ki te itil anpil nan dezyèm gè mondyal la.

-
14/11/2020


-

/ 14/11/20                  Ribrik Aprann Konnen:🔝1️⃣0️⃣Aprann konnenn poukisa tèt nou fè mal lè n ap ...
14/11/2020

/
14/11/20 Ribrik Aprann Konnen:🔝1️⃣0️⃣

Aprann konnenn poukisa tèt nou fè mal lè n ap bwè oswa manje yon bagay glase. Sa rive akoz kontraksyon rapid oswa dilatasyon veso sangen palè a ki li menm ap reyaji kont refwadisman an.

-
13/11/2020


-

13/11/2020

/
13/11/20 Ribrik Aprann Konnen:🔝2️⃣6️⃣

Aprann konnen son🔊 klakman ou fè ak men w yo pa sòti nan dwèt ou yo vre. Nan kòmansman aksyon an gen yon presyon ki fèt ant lepous la ak lemajè a, lemajè a libere l epi l frape pla men✋🏿 an ki vin bay son klakman an. Nan lang fransè🇫🇷 a yo di ( Claquement des doigts 😁). Video 👆🏽

-
12/11/2020


-

/ 12/11/20                  Ribrik Aprann Konnen:🔝2️⃣5️⃣Aprann konnen Gaëtan Dugas ki te fèt nan dat 2...
12/11/2020

/
12/11/20 Ribrik Aprann Konnen:🔝2️⃣5️⃣

Aprann konnen Gaëtan Dugas ki te fèt nan dat 20 Fevriye 1953 nan peyi Kanada,espesyalman nan vil Kebèk ta pral mouri 30 Mas 1984 nan menm vil sila ak yon maladi sida. Dugas se te yon ajan sekirite nan avyon epi yon masisi. Se te youn nan premye ka sispèk pandan lontan nan Ozetazini nan zafè maladi yo rele /SIDA a e li te transmèt viris lan bay 40 moun pou piti avan l te vin transfòme an epidemi.
NB: Nan lane 1977 Dugas t ap viv Ayiti.

-
11/11/2020


-

/ 11/11/20                  Ribrik Aprann Konnen:🔝2️⃣4️⃣Aprann konnen youn nan moun enpòtan nan domèn ...
11/11/2020

/
11/11/20 Ribrik Aprann Konnen:🔝2️⃣4️⃣

Aprann konnen youn nan moun enpòtan nan domèn tatouaj lan se Samuel O’Reilly, mesye sa, se li menm ki te kreye premye machin elektrik tatouaj lan.

Dirección

El Valiente 1, La Caleta, Boca Chica, Sto Dgo Este, R.D./ Haïti...
Santo Domingo
15700

Teléfono

+18292167659

Página web

facebook.com

Notificaciones

Sé el primero en enterarse y déjanos enviarle un correo electrónico cuando AYDO publique noticias y promociones. Su dirección de correo electrónico no se utilizará para ningún otro fin, y puede darse de baja en cualquier momento.

Contato La Empresa

Enviar un mensaje a AYDO:

Videos

Compañías De Medios cercanos


Otros Medio de comunicación/noticias en Santo Domingo

Mostrar Todas

Comentarios

Slt a tout le monde, le directoire de la fondation haitienne pour l'avancement de l'artibonite (fonhaa) vous prie de bien vouloir porter une attention soutenue a ce message. Cette publication fait objet l' ouverture prochaine d' un campus université en Haiti, au niveau de la ville des Gonaives, plus particulierement a Anse Rouge zone Marot, campus université de l'artibonite(cuna), l' etudiant trouvera sur place, outre les formations universitaires,il y aura aussi une ecole professionnelle programme d' etudes de 2-3 ans. Suivez pour l'instant toutes les annonces publicitaires sur tous les reseaux sociaux
Mes chers amis!
J'espère que vous allez bien malgré la covid-19.Je vous invites à supporter avec un like/j'aime ce jeune artiste qui participe dans un concours de dessins organisé par la compassion internationnal.please,please,please,please
Cliquez sur ce lien:
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=3035341779860812&id=944150652313279&set=pcb.3035343979860592&source=49

Merci!
x

Otros Medio de comunicación/noticias en Santo Domingo (mostrar todas)

WAWA PROD Soy de la Yagüita Impact-Positif Musique sans frontières Notícias RD Jonas Tv Show Periodico El Correo tvprensadigital.com Twins Productions RD Enredarte Social media BouyonClip Unidad PLD Sektè Evanjelik Reflex Production Alza tu voz RD Nou renmen ayiti