សីហាបោះពុម្ព

សីហាបោះពុម្ព Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from សីហាបោះពុម្ព, Or Village, Ponley Commune, Baribo District, Kampong Chhnang Province, Kampong Chnang.

សូមអរគុណអ៊ុំស្រីខាង៧នាក់! ជូនពរឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខ រកស៊ីមានបាន និងមានសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារ🙂🙂❤️
19/12/2023

សូមអរគុណអ៊ុំស្រីខាង៧នាក់! ជូនពរឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខ រកស៊ីមានបាន និងមានសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារ🙂🙂❤️

សូមអរគុណអ៊ុំប្រុសខាង៧នាក់! ជូនពរឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខ រកស៊ីមានបាន និងមានសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារ🙂🙂❤️
19/12/2023

សូមអរគុណអ៊ុំប្រុសខាង៧នាក់! ជូនពរឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខ រកស៊ីមានបាន និងមានសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារ🙂🙂❤️

សូមអរគុណ! ជូនពរជួបតែសំណាងល្អ មានសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារ!
30/11/2023

សូមអរគុណ! ជូនពរជួបតែសំណាងល្អ មានសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារ!

សូមអរគុណ! ជូនពរឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខ រកស៊ីមានបាន និងមានសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារ🙂🙂❤️
30/11/2023

សូមអរគុណ! ជូនពរឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខ រកស៊ីមានបាន និងមានសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារ🙂🙂❤️

អរគុណមីងធំៗ ជូនពរសំណាងល្អ....មានសុខភាពល្អ❤️❤️❤️❤️❤️សីហាបោះពុម្ពមានទទួល-🖨️បោះពុម្ពធៀការគ្រប់កម្មវិធី ខួបកំណើត អាពាហ៍ពិពាហ...
08/05/2023

អរគុណមីងធំៗ ជូនពរសំណាងល្អ....មានសុខភាពល្អ❤️❤️❤️❤️❤️
សីហាបោះពុម្ពមានទទួល
-🖨️បោះពុម្ពធៀការគ្រប់កម្មវិធី ខួបកំណើត អាពាហ៍ពិពាហ៍
-🖨️បោះពុម្ពនាមប័ណ្ណ
-🖨️វិក័យបត្រ
📞085 869 223/ 086 877 533

អរគុណបងធំៗ ជូនពរសំណាងល្អ....មានសុខភាពល្អនិងជួបតែសុភមង្គល❤️❤️❤️❤️❤️សីហាបោះពុម្ពមានទទួល-🖨️បោះពុម្ពធៀការគ្រប់កម្មវិធី ខួបកំ...
01/05/2023

អរគុណបងធំៗ ជូនពរសំណាងល្អ....មានសុខភាពល្អនិងជួបតែសុភមង្គល❤️❤️❤️❤️❤️
សីហាបោះពុម្ពមានទទួល
-🖨️បោះពុម្ពធៀការគ្រប់កម្មវិធី ខួបកំណើត អាពាហ៍ពិពាហ៍
-🖨️បោះពុម្ពនាមប័ណ្ណ
-🖨️វិក័យបត្រ
📞085 869 223/ 086 877 533

អរគុណមីង ជូនពរសំណាងល្អ....មានសុខភាពល្អនិងជួបតែសុភមង្គល❤️❤️❤️❤️❤️សីហាបោះពុម្ពមានទទួល-🖨️បោះពុម្ពធៀការគ្រប់កម្មវិធី ខួបកំណើ...
14/04/2023

អរគុណមីង ជូនពរសំណាងល្អ....មានសុខភាពល្អនិងជួបតែសុភមង្គល❤️❤️❤️❤️❤️
សីហាបោះពុម្ពមានទទួល
-🖨️បោះពុម្ពធៀការគ្រប់កម្មវិធី ខួបកំណើត អាពាហ៍ពិពាហ៍
-🖨️បោះពុម្ពនាមប័ណ្ណ
-🖨️វិក័យបត្រ
📞085 869 223/ 086 877 533

អរគុណអ៊ុំស្រី ជូនពរសំណាងល្អ....មានសុខភាពល្អ❤️❤️❤️❤️❤️សីហាបោះពុម្ពមានទទួល-🖨️បោះពុម្ពធៀការគ្រប់កម្មវិធី ខួបកំណើត អាពាហ៍ពិព...
12/04/2023

អរគុណអ៊ុំស្រី ជូនពរសំណាងល្អ....មានសុខភាពល្អ❤️❤️❤️❤️❤️
សីហាបោះពុម្ពមានទទួល
-🖨️បោះពុម្ពធៀការគ្រប់កម្មវិធី ខួបកំណើត អាពាហ៍ពិពាហ៍
-🖨️បោះពុម្ពនាមប័ណ្ណ
-🖨️វិក័យបត្រ
📞085 869 223/ 086 877 533

អរគុណអ្នកគ្រូ ជូនពរសំណាងល្អ....មានសុខភាពល្អ❤️❤️❤️❤️❤️សីហាបោះពុម្ពមានទទួល-🖨️បោះពុម្ពធៀការគ្រប់កម្មវិធី ខួបកំណើត អាពាហ៍ពិព...
10/04/2023

អរគុណអ្នកគ្រូ ជូនពរសំណាងល្អ....មានសុខភាពល្អ❤️❤️❤️❤️❤️
សីហាបោះពុម្ពមានទទួល
-🖨️បោះពុម្ពធៀការគ្រប់កម្មវិធី ខួបកំណើត អាពាហ៍ពិពាហ៍
-🖨️បោះពុម្ពនាមប័ណ្ណ
-🖨️វិក័យបត្រ
📞085 869 223/ 086 877 533

អរគុណចែ ជូនពរសំណាងល្អ....មានសុខភាពល្អ❤️❤️❤️❤️❤️សីហាបោះពុម្ពមានទទួល-🖨️បោះពុម្ពធៀការគ្រប់កម្មវិធី ខួបកំណើត អាពាហ៍ពិពាហ៍ -🖨...
07/04/2023

អរគុណចែ ជូនពរសំណាងល្អ....មានសុខភាពល្អ❤️❤️❤️❤️❤️
សីហាបោះពុម្ពមានទទួល
-🖨️បោះពុម្ពធៀការគ្រប់កម្មវិធី ខួបកំណើត អាពាហ៍ពិពាហ៍
-🖨️បោះពុម្ពនាមប័ណ្ណ
-🖨️វិក័យបត្រ
📞085 869 223/ 086 877 533

អរគុណបងប្រុស ជូនពរសំណាងល្អ....មានសុខភាពល្អ❤️❤️❤️❤️❤️សីហាបោះពុម្ពមានទទួល-🖨️បោះពុម្ពធៀការគ្រប់កម្មវិធី ខួបកំណើត អាពាហ៍ពិពា...
26/03/2023

អរគុណបងប្រុស ជូនពរសំណាងល្អ....មានសុខភាពល្អ❤️❤️❤️❤️❤️
សីហាបោះពុម្ពមានទទួល
-🖨️បោះពុម្ពធៀការគ្រប់កម្មវិធី ខួបកំណើត អាពាហ៍ពិពាហ៍
-🖨️បោះពុម្ពនាមប័ណ្ណ
-🖨️វិក័យបត្រ
📞085 869 223/ 086 877 533

អរគុណលោកគ្រូពូ ជូនពរសំណាងល្អ រកស៊ីកាក់កបត្រជាក់ត្រជុំ....មានសុភមង្គល❤️❤️❤️❤️❤️សីហាបោះពុម្ពមានទទួល-🖨️បោះពុម្ពធៀការគ្រប់កម...
12/03/2023

អរគុណលោកគ្រូពូ ជូនពរសំណាងល្អ រកស៊ីកាក់កបត្រជាក់ត្រជុំ....មានសុភមង្គល❤️❤️❤️❤️❤️
សីហាបោះពុម្ពមានទទួល
-🖨️បោះពុម្ពធៀការគ្រប់កម្មវិធី ខួបកំណើត អាពាហ៍ពិពាហ៍
-🖨️បោះពុម្ពនាមប័ណ្ណ
-🖨️វិក័យបត្រ
📞085 869 223/ 086 877 533

អរគុណចែ និងកូនកម្លោះក្រមុំ ជូនពរសំណាងល្អ រកស៊ីកាក់កបសីហាបោះពុម្ពមានទទួល-🖨️បោះពុម្ពធៀការគ្រប់កម្មវិធី ខួបកំណើត អាពាហ៍ពិពា...
06/03/2023

អរគុណចែ និងកូនកម្លោះក្រមុំ ជូនពរសំណាងល្អ រកស៊ីកាក់កប
សីហាបោះពុម្ពមានទទួល
-🖨️បោះពុម្ពធៀការគ្រប់កម្មវិធី ខួបកំណើត អាពាហ៍ពិពាហ៍
-🖨️បោះពុម្ពនាមប័ណ្ណ
-🖨️វិក័យបត្រ
📞085 869 223/ 086 877 533

អរគុណអ៊ុំ និង ចែ ជូនពរសំណាងល្អ រកស៊ីកាក់កបសីហាបោះពុម្ពមានទទួល-🖨️បោះពុម្ពធៀការគ្រប់កម្មវិធី ខួបកំណើត អាពាហ៍ពិពាហ៍ -🖨️បោះព...
23/02/2023

អរគុណអ៊ុំ និង ចែ ជូនពរសំណាងល្អ រកស៊ីកាក់កប
សីហាបោះពុម្ពមានទទួល
-🖨️បោះពុម្ពធៀការគ្រប់កម្មវិធី ខួបកំណើត អាពាហ៍ពិពាហ៍
-🖨️បោះពុម្ពនាមប័ណ្ណ
-🖨️វិក័យបត្រ
📞085 869 223/ 086 877 533

ម៉ូតធៀបមកថ្មីៗ
23/02/2023

ម៉ូតធៀបមកថ្មីៗ

អរគុណចែស្អាតនិងកូនកម្លោះក្រមុំជូនពរសំណាងល្អសីហាបោះពុម្ពមានទទួល-🖨️បោះពុម្ពធៀការគ្រប់កម្មវិធី ខួបកំណើត អាពាហ៍ពិពាហ៍ -🖨️បោះ...
16/02/2023

អរគុណចែស្អាតនិងកូនកម្លោះក្រមុំជូនពរសំណាងល្អ
សីហាបោះពុម្ពមានទទួល
-🖨️បោះពុម្ពធៀការគ្រប់កម្មវិធី ខួបកំណើត អាពាហ៍ពិពាហ៍
-🖨️បោះពុម្ពនាមប័ណ្ណ
-🖨️វិក័យបត្រ
📞085 869 223/ 086 877 533

អរគុណអ៊ុំអ្នកភូមិនិងកូនកម្លោះក្រមុំជូនពរសំណាងល្អសីហាបោះពុម្ពមានទទួល-🖨️បោះពុម្ពធៀការគ្រប់កម្មវិធី ខួបកំណើត អាពាហ៍ពិពាហ៍ -...
09/02/2023

អរគុណអ៊ុំអ្នកភូមិនិងកូនកម្លោះក្រមុំជូនពរសំណាងល្អ
សីហាបោះពុម្ពមានទទួល
-🖨️បោះពុម្ពធៀការគ្រប់កម្មវិធី ខួបកំណើត អាពាហ៍ពិពាហ៍
-🖨️បោះពុម្ពនាមប័ណ្ណ
-🖨️វិក័យបត្រ
📞085 869 223/ 086 877 533

អរគុណមីងនិងកូនកម្លោះក្រមុំជូនពរសំណាងល្អសីហាបោះពុម្ពមានទទួល-🖨️បោះពុម្ពធៀការគ្រប់កម្មវិធី ខួបកំណើត អាពាហ៍ពិពាហ៍ -🖨️បោះពុម្...
07/02/2023

អរគុណមីងនិងកូនកម្លោះក្រមុំជូនពរសំណាងល្អ
សីហាបោះពុម្ពមានទទួល
-🖨️បោះពុម្ពធៀការគ្រប់កម្មវិធី ខួបកំណើត អាពាហ៍ពិពាហ៍
-🖨️បោះពុម្ពនាមប័ណ្ណ
-🖨️វិក័យបត្រ
📞085 869 223/ 086 877 533

អរគុណអ៊ុំស្រីនិងកូនកម្លោះក្រមុំជូនពរសំណាងល្អសីហាបោះពុម្ពមានទទួល-🖨️បោះពុម្ពធៀការគ្រប់កម្មវិធី ខួបកំណើត អាពាហ៍ពិពាហ៍ -🖨️បោ...
31/01/2023

អរគុណអ៊ុំស្រីនិងកូនកម្លោះក្រមុំជូនពរសំណាងល្អ
សីហាបោះពុម្ពមានទទួល
-🖨️បោះពុម្ពធៀការគ្រប់កម្មវិធី ខួបកំណើត អាពាហ៍ពិពាហ៍
-🖨️បោះពុម្ពនាមប័ណ្ណ
-🖨️វិក័យបត្រ
📞085 869 223/ 086 877 533

1000ធៀប អរគុណអុំប្រុសអុំស្រីនិងកូនកម្លោះក្រមុំ ដែលជ្រើសរើសរោងពុម្ពរបស់ខ្ញុំ ជូនពរសំណាងល្អ និង ទទួលបានជោគជ័យក្នុងជីវិត❤️❤...
10/01/2023

1000ធៀប អរគុណអុំប្រុសអុំស្រីនិងកូនកម្លោះក្រមុំ ដែលជ្រើសរើសរោងពុម្ពរបស់ខ្ញុំ ជូនពរសំណាងល្អ និង ទទួលបានជោគជ័យក្នុងជីវិត❤️❤️ទាំងការងារនិងគ្រួសារ❤️❤️ជាពិសេសក្នុងឆ្នាំ២០២៣ខាងមុខនេះ
សីហាបោះពុម្ពមានទទួល
-🖨️បោះពុម្ពធៀការគ្រប់កម្មវិធី ខួបកំណើត អាពាហ៍ពិពាហ៍
-🖨️បោះពុម្ពនាមប័ណ្ណ
-🖨️វិក័យបត្រ
📞085 869 223/ 086 877 533

500ធៀប អរគុណអុំស្រី និងកូនកម្លោះក្រមុំ ដែលជ្រើសរើសរោងពុម្ពរបស់ខ្ញុំ ជូនពរសំណាងល្អ និង ទទួលបានជោគជ័យក្នុងជីវិត❤️❤️ទាំងការ...
25/12/2022

500ធៀប អរគុណអុំស្រី និងកូនកម្លោះក្រមុំ ដែលជ្រើសរើសរោងពុម្ពរបស់ខ្ញុំ ជូនពរសំណាងល្អ និង ទទួលបានជោគជ័យក្នុងជីវិត❤️❤️ទាំងការងារនិងគ្រួសារ❤️❤️ជាពិសេសក្នុងឆ្នាំ២០២៣ខាងមុខនេះ
សីហាបោះពុម្ពមានទទួល
-🖨️បោះពុម្ពធៀការគ្រប់កម្មវិធី ខួបកំណើត អាពាហ៍ពិពាហ៍
-🖨️បោះពុម្ពនាមប័ណ្ណ
-🖨️វិក័យបត្រ
📞085 869 223/ 086 877 533

800ធៀប អរគុណអុំស្រី និងកូនកម្លោះក្រមុំ ដែលជ្រើសរើសរោងពុម្ពរបស់ខ្ញុំ ជូនពរសំណាងល្អ និង ទទួលបានជោគជ័យក្នុងជីវិត❤️❤️ទាំងការ...
24/12/2022

800ធៀប អរគុណអុំស្រី និងកូនកម្លោះក្រមុំ ដែលជ្រើសរើសរោងពុម្ពរបស់ខ្ញុំ ជូនពរសំណាងល្អ និង ទទួលបានជោគជ័យក្នុងជីវិត❤️❤️ទាំងការងារនិងគ្រួសារ❤️❤️
សីហាបោះពុម្ពមានទទួល
-🖨️បោះពុម្ពធៀការគ្រប់កម្មវិធី ខួបកំណើត អាពាហ៍ពិពាហ៍
-🖨️បោះពុម្ពនាមប័ណ្ណ
-🖨️វិក័យបត្រ
📞085 869 223/ 086 877 533

អរគុណអុំស្រី និងកូនកម្លោះក្រមុំ ដែលជ្រើសរោងពុម្ពរបស់ខ្ញុំ ជូនពរសំណាងល្អ និង ទទួលបាននៅសុភមង្គលក្នុងជីវិត❤️❤️សីហាបោះពុម្ពម...
09/12/2022

អរគុណអុំស្រី និងកូនកម្លោះក្រមុំ ដែលជ្រើសរោងពុម្ពរបស់ខ្ញុំ ជូនពរសំណាងល្អ និង ទទួលបាននៅសុភមង្គលក្នុងជីវិត❤️❤️
សីហាបោះពុម្ពមានទទួល
-🖨️បោះពុម្ពធៀការគ្រប់កម្មវិធី ខួបកំណើត អាពាហ៍ពិពាហ៍
-🖨️បោះពុម្ពនាមប័ណ្ណ
-🖨️វិក័យបត្រ
📞085 869 223/ 086 877 533

អរគុណខាង  ភូមិថ្នល់ អ្នកកម្មង់ក៏ស្អាត រីម៉ូតធៀបការក៏ស្អាត😅ជូនពរឲ្យមានសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារ និង លុយហូរចូលដូចទឹកបាក់ទំនប់សី...
27/11/2022

អរគុណខាង ភូមិថ្នល់ អ្នកកម្មង់ក៏ស្អាត រីម៉ូតធៀបការក៏ស្អាត😅ជូនពរឲ្យមានសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារ និង លុយហូរចូលដូចទឹកបាក់ទំនប់
សីហាបោះពុម្ពមានទទួល
-🖨️បោះពុម្ពធៀការគ្រប់កម្មវិធី ខួបកំណើត អាពាហ៍ពិពាហ៍
-🖨️បោះពុម្ពនាមប័ណ្ណ
-🖨️វិក័យបត្រ
📞085 869 223/ 086 877 533

Address

Or Village, Ponley Commune, Baribo District, Kampong Chhnang Province
Kampong Chnang
10200

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when សីហាបោះពុម្ព posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to សីហាបោះពុម្ព:

Share