Clicky

Daily Oromia

Daily Oromia Justice & freedom for Kush people in Ethiopia.

Operating as usual

Kitaaba Maraammartoo fi Iccitii sana duubaa!Galataa Caalaa akka Seenessaa Seenaa Burqaa kitaaba Maraammartoo jedhu barre...
10/30/2022

Kitaaba Maraammartoo fi Iccitii sana duubaa!

Galataa Caalaa akka Seenessaa Seenaa Burqaa kitaaba Maraammartoo jedhu barreessisee maxxansuu beeksise. Kun hojii dansa. Baga milkooften jenna. Garuu, Kitaabicha keessatti maaltu hammatame kan jedhu hanga ammaa hin dubbisne waan taheef sana yeroosuma dubbanna. Garuu,waan ajaa'ibaa namni ija banate argu immoo ICCITII guddaa tokkotu ifoome.
1. Kitaabni kun kuma 37 kan Galataa Caalaa kophee qulqulleesse argateen maxxanfame jedhameera. Haa tahu jenna kana.

2. Galiin gurgurtaa kitaaba kana irraa argamu immoo guutuun isaa ABO W*B*0f kennama jedhamee jira. Nuti bakka kanatti gaaffii gaafanna.

Kitaaba kana kanneen bitatanii dubbisaa jiran kitaaba galiin isaa ABO W*B*Of kennamu kana bitatanii dubbisaa jiraachuu suuraadhaan isaanuu maxxansan. Kitaaba galiin isaa waraana PP loluuf oolus beeksisaa jiran. ABO W*B*On kan PPn farra shororkeessummaa keessatti hammachiiste taanaan galiidhaan gargaaruun yakka nama hiisisu dha. Garuu, jarri kun hin hidhaman hin hidhamnes. Hidhamuufis hin jiran. Yeroo namni shanee jedhamee mana hidhaatti ugguramu,gariin mana hidhaa keessaa baafamee ajj,,eefamu isaan kitaaba galiin isaa ABO W*BO*O isaan jedhaniif tahu bilisaan beeksisu. Gurguru. Kitaabuma kana qabataniis qabsaa'otaa fi qondaaltota ABO irratti kanneen ololanis agarre. Iccitiin kanaa maali? Gabaabaatti qabsoon maqaa ABO W*B*On focoffocamtu gariin barruu PP irra jirti. Wal beeku.

Jaal Abdii Raggasaa, Lammii Beenyaa, Biqilaa Amanuu, Dachaasaa Wiirtuufaa immoo mana murtii fi murtii malee dararamu. Namootni kitaaba kana gurguraa galii ABO W*BO*O walitti qabna jedhan kun hedduun mana hidhaa keessattuu Dachaasaa Wiirtuufaatti ololaa bahan. Iccitii kana duubaa isa ija banatetu hubata.

Horaa bulaa!

ViaQeerroo Intelligence Group

Hammeenyummaan Marroo Dirribaa (Xashii) fi Ajajaa Olanaa Murni ABO_WBO Seesee PP Jireenya Guddataa( Zalaalam Tafarfaa)Um...
10/29/2022

Hammeenyummaan Marroo Dirribaa
(Xashii) fi Ajajaa Olanaa Murni ABO_WBO Seesee PP Jireenya Guddataa( Zalaalam Tafarfaa)
Ummata Oromoo irratti raawwataa jiru PP caalaa ittuma fufe jira.

Xashiin Godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti bakka addaa Nashee lakkoofsa 7 jedhamee beekamutti mooraa Waraana Bilisummaa Oromoo tu jira ture. Mooraa sana keessa hoggana Eebbisaa jala kan turan yoo ta'u Waraanni kun kaan madaa'ee, kaan achuma keessa kan jiraachaa jiran, kaan dabballee Siyaasaafi leenjii loltummaa warreen barsiisan, kaan warra haaraa leenji'aa jiran yoo ta'u. Waraanni Marroon Birgeedii tokko Lixaa ol erge mooraa sana dhaquun isin Waraana Bilisummaa Oromoo miti jechuun mooraa sanatti abidda qabsiisuun jaallan ykn Waraana Bilisummaa Oromoo achi mooraa sana keessa jiran mara abiddaan gubsiisee barbadeesse. Dhala Namaa osoo Lubbuun jiruu kan akkas godhu ISS, Al Shabab, Bokharam qofatu yakka akkasii dalaga. Ani Maqaa Oromootiin erga bahanii eenyuun akka bilisoomsuuf akkasitti dhala Oromoo irratti yakka sukkaneessaa akkasii akka dalagaa jiran naaf hin galu. Sababa taatee kanaan wal qabatee walakkaan Waraana Bilisummaa Oromoo birgeedni Lixaaa ol dhufe hundi gandaafi gosaan wal qoqqooduun kaan gara Giddaa, kaan gara Guduruu, kaan gara Gidduu Galeessaa Oromiyaatti imalaa jiru. Waraanni Bilisummaa Oromoo taatee dur hin beekkamneen sababa wal qoqqoodinsa amma dhalataa jiru kanaan hunduu Ganda Ganda isaa keessa dhaabbatee jira. Kana immoo kan dhale Shira Xashii ta'u Waraanni hunduu ragaa bahaa jiru. Sababni immoo Waraanni Bilisummaa Oromoo Oromiyaaf bahe malee Oromoo ajjeesuuf hin baane waan ta'eef nuti walitti dhukaasnee wal hin ajjeefnu jechuun Waraanni kun Ganda Ganda isaatti galee jira. Akkasumas nama saamuufi nama lagatti hidhanii dararuun akkuma itti fufetti jira. Itti dabaluun Xashiin Waraana Bilisummaa Oromoo Giddu Galeessaa Oromiyaa jiru irratti Waraana guddaa ol itti erguun akka isaan lola itti bananiif birgeeda tokko itti ergee jira. Sababni inni itti ergeef immoo Waraanni Bilisummaa Oromoo achi jiru kun ajaja koo jala hin jiran waan ta'eef dhaba*muu qabu jedhee itti dhaadataa jira. Kanaafuu Waraanni Bilisummaa Oromoo golee Oromiyaa mara keessa jirtaniifi Ummatni Oromoo martuu waliif akka dirmattanii qabsoo kumaafi kitilli asiin gahe kana baraartan jenna. Ragaa guutuuf video, suura, fi kanneen biroo guyyaa itti aanu isiniif fidna.

10/29/2022

Murni ABO-WBO Seesee PP Mootii fi diqaaloota Jaalalatti.

Kalaas!

 Onkoololessaa 22/2022Mooraa Leenjii WBO Birgeedii Odaa Bulluq argamu irratti,waraana J/Marroon hogganamu fi inni gara o...
10/29/2022Onkoololessaa 22/2022
Mooraa Leenjii WBO Birgeedii Odaa Bulluq argamu irratti,waraana J/Marroon hogganamu fi inni gara ona bahaa fi Horrootti ergee tarkaanfii fudhaatameen,lubbuun jaallanii darbuu,madoo wal'aansarra jiraan fi kadhiimaamitoonni leenjirra jiran kan gagaa'aman yoo ta'u, gochaa sukaanessaa seenaa QBO keessaatti dhagaa'amee hin beekne rawaatameera‼
Lola kanarrattis Birgeedii J/Shuurrubbee fi Cibraan J/Waaqoo ajaaja J/Marroon nutti keenedha jechuun reeffa Jaallan wareegamaan,qoricha fi reeshiinaa abiiddaan gubuun seenaa fokkiisaa dalagan‼
Jaallan madoon jiran,kan wareegaman,qoricha fi galaa WB0 walitti qabanii abiddaan gubuun isaanii dhaga'amee jira.
Tarkaanfii WB0 walirratti fudhatamuuf deemamu durdinee kan gabaasne ta'us,Marroo Dirribaa mata jabaachuun,waraana hogganaa ture daangaa Sudaan irraa gara giddu-gala Oromootti babboosuun,Jaallan miseensa WB0 fi Hogganoota WB0 irratti tarkaanfii diinummaa irratti raawwata jira. Waraanni Birgeedii Odaa Bulluq,Waraana PP fi Marroon bobbaase gidduutti rukkutamaa jira.
Ummanni Oromoo gocha gar-jabeenya Marroo Dirribaa fudhachaa jiru kana akka ragaatti beekuu qaba.

Maddi-Emaltu Oromia News

10/29/2022Onkoololessaa 22/2022
Mooraa Leenjii WBO Birgeedii Odaa Bulluq irratti tarkaanfii Waraana J/Marroon ergeen fudhaatameen,lubbuun jaalan Madoo wal'aansarra jiraanifi kadhiimaamitoonni leenjirra jiran kan gagaa'amani yoo ta'u, gochaa sukaanessa seenaa QBO keessaatti dhagaa'amee hin beekkine rawaatamee ,lolaa kanarrattis Birgeedii J/Shuurrubbe Cibraan J/Waaqoo ajaaja J/Marroon nutti keenedha jechuun reeffaa jaalan wareegamaanii ,qoriichaa fi reeshiinaa abiiddaan gubuun seenaa fokkiisaa dalagaan.

Maddi- Emaltu Oromia News

Good morning my all ABO Members & Supporters ❤️💚❤️Wake up from Sleeping
10/24/2022

Good morning my all ABO Members & Supporters ❤️💚❤️

Wake up from Sleeping

ABO-WB0 murni jedhamu afaan Marroo fi Gorsaa isaa afaan Zalaalam Tafarraa keessa qofaa jira. Murni ABO-WB0 jedhu,Waraana...
10/22/2022

ABO-WB0 murni jedhamu afaan Marroo fi Gorsaa isaa afaan Zalaalam Tafarraa keessa qofaa jira. Murni ABO-WB0 jedhu,Waraana Bosona socho'u fi Oromoo biratti hin beekamu.
WB0'n kan beeku dhaabnis siyaasaa ABO,Jarmiyaan Waraanaa WB0 ta'utti qofaa of beeku.

Dhugaan lafa jirus ABO-WB0 wanti jedhamu kijiba qilleensarraa afuufamudha.dhaabni nama lamaan ijaaramee,nama lamaan gaggeeffamu Addunyaa siyaasaa keessatti dhaga'amee hin beeku. Miidiyaa Dhirsaaf Niitii ONM jedhamu irraa xiixuu malee lafarratti hojiirra hin jiran.
Marroon akka dubbii himaattis,akka Aktibistittis,akka Gaazexessaattis,akka nama siyaasaattis,akka nama waraanaattis,akka ogeessa diinagdee fi hayyuu seenaattis of muudee xibaaruu barbaada. Sababbiin isaa Abbootiin hirree angoo waan hunda gochuu ofumaa dhuunfachuu jaallatu. Abbootiin hirree ogummaa fi dandeettii hin qabne hunda akka qabanitti of agarsiisuu barbaadu.
Marroon dhaloota hogganaaf ta'aa baasuu hin dandeenye.qofumasaa midiyaarraa waca.jaallansaa hin amanu.warra shakke rashanee dhabamsiisa. Murni ABO-WB0 jodhamus Hoggana olaanaa,Koree gidduu galaa,miseensa fi caasaa jarmiyaaf ta'u miti,Koree Miidiyaa tokko hogganuuf ta'uyyu hin qabani. Si'a kanatti Marroon Siyaasa hojjachuu miti,Waraana taliiguyyu hin dandeenye❗
Siyaasas,Waraanas hogganna inni jedhamu 'Xurumbaa'dha. Waraanni inni hogganu Begii fi Gadaamii ala hin jiru. Kan Beegii fi Gidaamii jiranis Kaayyoo ABO ganamaatti deebi'uuf jiru.
Zalaalam Tafarraa fi Marroo Dirribaa shiroota waliin xaxaa turan faana,waaroo salphinaa haguuggatanii qabsoo keessaa kaalchoon dhiitamuuf jiru.

Maalif garuu...❓------------------------------------Shiraan obbolaan ofii nyaachun,dabaan wal galaafachuun,hammeenyaaf w...
10/22/2022

Maalif garuu...❓
------------------------------------

Shiraan obbolaan ofii nyaachun,dabaan wal galaafachuun,hammeenyaaf wal laatanii daandii gabaabaa dheeressuuf maaf barbaachise ❓

Waraabessi Jaal.Mo'ii nyaate,Jaal.Gadaa Bultii nyaachuf gama. Jaal.Gadaa Bultii sirna Gabroomsaa baqatee,mirga sabasaaf bosona seene.inni itti madaqes abbaa hirree ta'ee nyaachuf guyyaa lakkaawwata❗

Qaroo fi ol'adeemaa galaafachuun,seenaa gadhee ofiif tarreessanii darbuu ta'a.yaada jallinaa fi akeeka kaayyoo irraa maqeen dhaloota taliiguu yaaluun hin danda'amu.humnaanis isa dide amansiisuuf carraaqunis tasa hin ta'u.
Tokko ajjeeftu,kumatu sirraa maqa.dhumnikee harka dhiiga jaallaniin cuubame,nama lubbuu jaallaniin cubbame taatee dhaddacha seenaa gantuu irratti galmoofta.

Bo'icha sagalee dhabee Gaanii keessaa uursu kun sababni isaa maali❓Marroo Dirribaa waggoota sadan darbaniif carraa miidi...
10/22/2022

Bo'icha sagalee dhabee Gaanii keessaa uursu kun sababni isaa maali❓

Marroo Dirribaa waggoota sadan darbaniif carraa miidiyaa argate hundatti dhimma ba'ee bo'icha Gaanii keessaa sagaleen korrisu nu dhageessisa.qaamni sababbii bo'ichasaa hubate garuu hin argamne.
Namoonni hedduun waan Marroon dubbatu irraa olola tolfachuun alatti rakkoo Marroon keessa jiru waan hubatan hin fakkaatu!
Bakka Marroo dhukkubaa jiru,deggertoonnisaa utuu hin hubatiin hafuun isaanii nama gaddisiisa❗

Bolola angoo.
-Marroon xannacha qabsoo keessatti biqile ta'ee,mooraa qabsoo jeeqaa jira. Maddi jeequmsa kanaammoo bolola angoo fi sadoo dhunfaadha.kanadha kan deggertoonni isaa hubachuu dadhabanii,waan inni dubbatu qofaa fuudhanii ololaaf itti dhimma ba'atu.haasaa isaa hunda akka sagalee afuuraatti amanu.

Yaaddoo/Sodaa.
-Marroon yaaddoo fi sodaa hamaan liqinfameera. Ajajoonni WB0 maqaa dhaaba haaraa ABO-WB0 jedhamu fudhachuu diduurra darbanii,Marroo faanayyu hojjachuu lagataniiru. Kunimmoo Marrootti yaaddoo fi Sodaa hedduu irratti uumeera.kanaafidha ABO fi HD.ABO abaaraa kan oolu. Jaarrolii qarqara bollaa ga'aan jadhee haasaa dadhabaa kan dubbataa oolu.

Ofittummaa fi Oftuulummaa.
-Seenaa keessatti carraa hoggansa waraanaa argate kanatti,akka qabsoo kana ofii ittanee dhashetti of lakka'aa jira. Oftulummaan isaa daangaa darbee sadarkaa Oromoo irraa diinagdee hin barbaannu jedhutti ga'aa jira. Biyyoonni diinagdeen isa gargaaraa jiran akka jiranitti dubbata.kun soba guddaa amala oftuultotaati. Silaa WB0n har'a meeshaa waraanaa hammayyaa fi geejjiba waraanaa qabaachuu danda'a ture.

Inaaffaa fi dhiphuu.
-Marroon hoggantoota ABO gaafa abaaru akka isatti inaafan fakkeessa.inaaffaan kan waadamaa jiru garuu isuma mataa isaati. Marroon caasaa siyaasaa meezoo tokko of harkaa hin qabu.caasaa waraanaas of harkaa dhabeera.kun immoo inaaffaa hamaatti isa galcheera. TPLF inni abdataa tures,akka inni itti yaade sanatti hin jiran.kun immoo dhiphuu hamaatti isa galcheera.akka garaasaaf Anqalbaa ta'ee,dugda TPLF irratti baatamee Finfinnee galuu yaada ture.kun dhadhaa abidda buute ta'e.

Abdii kutannaa.
Haasaa Marroo sagalee dhoksaan ba'aa jiru fi ture yoo dhageessan,Marroon akka miidiyaa irratti oftuulummaan guutamee dhaadatu miti. Qabsoo kanarraa nama abdii kutatedha.jaallan isaa faana waliigaltee hin qabu.miseensi WB0 harki caalu Kaayyoo ABO ganamaatti ciichaniiru.Jarmiyaa Marroo ABO-WB0 jedhamu kaalchoon dhiitanii didaniiru. Marroon daangaa Sudaanitti daangeffamee ta'aa nama jirudha. Waraanni zoonilee hunda keessa jiran ajaja Marroo irraa fudhachuu erga dhiisan bubbulaniiru. Sababni isaa Marroon Kaayyoo irraa maqee,dhaaba ideology'n siyaasa isaa maal akka ta'e hin beekamne,Zalaalam Tafarraa faana ofuma isaanii bixxilanidha.kanaaf WB0n Naamusa Jarmiyaa fi sansakkaa qabsoo ganamaa tiksanii Kaayyoo ABO jala hiriiraniiru.

Kanatu Marroo maraachee,ganamaa galgala HD.ABO Jaal.Daawud fi Gameessoota Qabsoo biyya hambaa jiraatan hunda abaaraa oolu.miseensa ABO utuu hin hafiin arrabsaa oolu. Marroon Tulluutti bu'ee,ofii miidhamaa jira. Kan angafasaa abaaru Waaqnis ,laftis itti hin cllisu.warri inni abaaru kun warra qabsoo kana tirsuuf akka Meetii abiddaan qoramedha.

Kaayyoon ABO-WBO Seesee Oromoo saamtee hiyyoomsuu,Meeshaa ittiin ofeeguu irraa hiiktee diinaaf saaxiluu,ofiifis ajjeefte...
10/21/2022

Kaayyoon ABO-WBO Seesee Oromoo saamtee hiyyoomsuu,Meeshaa ittiin ofeeguu irraa hiiktee diinaaf saaxiluu,ofiifis ajjeeftee, saamtee salphisuu malee kaayyoo biraa hin qabdu.
Kanaafi ABO-WBO Seesee diina Oromooti baduu qabdi kan jennuuf!

Dubbii qulqulluu qulqulleeffanna❗️❗️(Dhimma ABO W30...⁉️)Marroo Dirribaa yeroo W30 haa galu jedhame hafuun isaa jabina. ...
10/21/2022

Dubbii qulqulluu qulqulleeffanna❗️❗️
(Dhimma ABO W30...⁉️)

Marroo Dirribaa yeroo W30 haa galu jedhame hafuun isaa jabina. Kan hafe dhimma Oromoo qabateeti. Ilmaan Oromoo qabateeti. Kaayyoo qabsaa'otaa qabateeti. Kana irraa jallannaan dhimma uummataa waan taheef mormuu duwwaa,dhugaa uummata hubachiisuu duwwaa osoo hin taane akkuma DIINAATTI dura dhaabbachuun dirqama. Dhugaa fi dhugaa irratti duwwaa dhaabbannee deeggarra. Mormina. Yaada deeggarra mormina. Dhugaa kana kan jibbitu sadoo dhuunfaan kan kiyyeeffamte ykn Keesaa baatee fi keessaa baatee yoo taate malee haqa uummataati dubbanna. Kan bor nu baasudha himna. Kan daandii irraa goredha saaxilla. Haqa qotee bulaati himna. Ajj**eechaa, saamicha qotee bulaan keessa jiru, sabaan qoodanii ajj**eesuun kun hin jiru kan jettu of SOBI!! Marroi Dirribaa afgaaffii dhihoo taasise keessaa ABO W3On ergamtuu tahuu, kaayyoo ganamaa sharafuu isaa mirkaneeffachuuf isumatu akkana jedhe.
"Biyyoota alagaa keessaa kanneen nu gargaaran jiru; Lola TPLF fi PP gidduu jiru akka nuuf tahutti nutu qindeessa." jedha. Kana dhaggeeffachuu dandeessu. Kan Jalqabaa biyyootni gargaarsa kennan kunneen Sudaanii fi Egypt dha. Kanaan duras kana himnee turre. ABO ergamtummaa gaafa didu Marrootti deddeebi'uun ABO W30 jedhii labsi kan jedhe isaan. Isaan hidha Abbayyaa gufachiisuu, Sabaa fi saba walitti buusuuf qawwee Marrootti kennaniin uummata nagaa ficc**isiisu. Toleetti akkanaan namni nagaan dhume. Ergamtummaa dhiiga dhugdu kana Oromoon hin fudhatu. Dabalata ABO W30 kana W30 hin fudhanne. Namoota muraasa kan didan ajj**eeseera. Kaan diina jedheera. Namootni muraasni ammas ergama alagaa kanaan qabsoo Oromoo gara dabarsuu irratti hojjetu. Fedhiin Egypt fi Sudaan Oromoon akka injifatu miti. Guutuu Oromiyaan jeequmsa keessa galtee akka maraammartoo keessaa hin baane akka tahu, kanaanis ajandaa ishee raawwachuu dha. Marroon diina kanatti hidhateeti namoota nagaa fic**isiise. ABO fi KFO illee diinatti farraje. Kun dogoggora raawwate waan taheef of haa sirreessudha jenne. Kan Lammaffaa TPLF fi PP gidduu lola jiru nutu walitti dire jedhee dubbate. Kun SOBA ADII tahus, Marroon kallattumaan qajeelfama Wayyaanee irraa fudhata. Kan Egypt waliin walitti hidhes isaani dha. Wayyaaneetu akka isheef tahutti Marroo ajaja. Oromoon maaluma dhabee wayyaaneetti hirkataa? Imala gara Finfinnee kan labsaa jedhe wayyaanota. Wayyaaneen ofii guyyaa sadii booda Araaraaf teessi. Diasporan laaqama qabsoon Oromoo karaa Marroo keessa seene kana ija qajeeltuun ilaaluu qaba. Of hin sobnu. Oromoon rakkoo guddaa keessa seeneera. Ergamtummaan abadan mooraa qabsoo seenuu hin qabu.

Walooma!

Akkam jirtu qaqqaaliwwan sabaa❓Barruu dheertuu yoo yaaddaniittu ta'e itti goraa. Yaada walabaa fi hubannaa qajeelaa ta'e...
10/20/2022

Akkam jirtu qaqqaaliwwan sabaa❓
Barruu dheertuu yoo yaaddaniittu ta'e itti goraa. Yaada walabaa fi hubannaa qajeelaa ta'een,yaadoota Jaal.Marroon kaase irratti akka yaada sirreeffamaatti utuu hin ta'iin,komii fi yaada Marroon kaase madaalasaa eegsisuun gaarii waan ta'eefidha. Nuti Oromoon; yaada yaadaan falmuu fi yaada mo'ataa moosisuu danda'uu, shaakaluu qabna.
-----------------------------------------------------------------------------

1."ABOn qabsoo Bilisummaa Oromoo hin dhalchine,hin dhaale."
Deebii.
ABOn Qabsoo Bilisummaa Oromoo dhalchuurra darbes boca fi roga itti uumee,sagantaa Oromiyaan biyya taatu fi Oromoon saba ta'ee jiraatu yeroo jalqabaaf bu'uuresse.Oromoo wal irraanfate walbarsiisee,Oromiyaa Impaayera keessatti laaqamtetti kaartaa tolchee,seenaa,aadaa,eenyummaa fi Qubee A/Oromoo hojiirra oolche. Kana caalaa Qabsoo Oromoo dhalchuun eessa jira laata ❗

Tarii Qabsoo bakka adda addaatti taasifamaa ture,akka Jarmiyaa sabaatti fudhatame taanaan dogongoradha. Sun qabsoo diddaa gabrummaa bifa wal hin qabanneen taasifamaa turedha. Qabsoo ABOn dhalcheef ichima ta'uu malu.
~Tuulamni: warra Amaara Shawaa faana yeroo dheeraa wal lolaa ture.
~Abiishee Garbaa: Mootii Gojjaam Taklaaymaanoot faana wal lolaa ture.
~Walloon:jaarraa lama fi sadii ol Mootilee Amaaraa faana wal lolaa ture.
~Fincila Qonnaan Bulaa Baalee fi ergasii J/Waaqoo Guutuun hogganamaa ture Mootii H/Sillaasee faana wal lolaa ture.
~Waldaan Maccaa fi Tuulama qabsoo diinagdee fi walgargaarsaa fakkaatuun,toftaan Oromoo humneessaa ture.
~Elemoo Qilxuu fi Jaallansaa qabsoo diddaa gabrummaa taasisaa turan.... Kun hundi adeemsa sabni kamuu jiruuf jireenyasaa keessatti gochuu danda'u,Oromoonis gochaa asga'edha. Garuu qabsoo "Saba Oromoo" jedhee,sagantaa siyaasaa qopheessee,tarsiimoo qabsoo fi tooftaalee siyaasaa tolchee kan qabsoo Oromoo,Oromoo hunda hirmaachisee dhalche ABOdha. ABOn Qabsoo Bilisummaa Oromoo dhalche malee,hin dhaalle.Kana irratti negotiate gochuunuu hin danda'amu. ABO booda garuu,qabsoo ABOn dhalche bifa garagaraan dhaalaa,akkasaanif tolutti qabsoo saba Oromoo itti fufsiisaa turan fi ammas jiran dhaaboonni hedduun turaniiru,jirus.kana boodas hedduun dhalachuu malu.

2."ABOn DC keessatti waajjira qabaachaa ture.wajjiricha keessatti Suufii uffatanii taa'un alatti waan ABOn fayyadame hin qabu."
Deebii.
Dhaabni siyaasaa angoo siyaasaa biyya bulchu hin qabne tokko,biyya birmadummaa qabdu,keessumaa biyya hoggantuu Addunyaa taate Ameerikaa keessatti waajjira qabaachuun cimina ABO agarsiisa malee kan tuffatamu miti. Har'a Afrikaanoota miti,Addunyaan hedduun hariiroo dippiloomaasii gosa hedduu Ameerikaa waliin tolfachuuf kufee caba. Sarbamiinsi dhiittaa mirga namoomaa narra ga'e jedhee kan addunyaan iyyatatu Ameerikaamadha. Sabnikoo gabrummaa mootummaa Abbaa hirreen gidirfamaa jira jedhee dhaabni siyaasaa fi dhaabbanni hawaasaa,namoonni siyaasaa kan itti iyyatan Ameerikaadhuma kana. Maarree ABOn akka dhaabaatti Mootummaa Ameerikaa biratti beekamtii argachuurra darbee,eyyama waajjira qabaachuu argachuu caalaa hariiroon Dippiloomaasii maalidha? Dippiloomaasii hikkaan jedhu mataamti isaa qunnamtii gaarii qabaachuu jechudhumadha. Kun kan tuffatamuu male miti. Irratti hin hojjatamne,laafina qaba jechuun waan biraadha.

3."Nutimmoo biyyoota wajjiin hojjannu fi nugargaaraa jiran jiru. Diinagdeenis of dandeenyeerra."
Deebii.
Dhuguma kan akka biyyaatti qabsoo WB0n gaggeessaa jiru kan deggeran jiru taanaan,darbes hariiroo dippiloomaasii fi gargaarsa diinagdee gaariin jira taanaan,waan jajamuu qabudha.garuu ABO duukaa morkii fakkeessuu yaaluun gaarii miti. Akka Marroon jedhetti biyyoonni WB0 roga maraan gargaaraa jiran jiru taanaan hedduu bayeessa,Marroonis jajamuu qaba! Garuu wantoonni akka kanaa yeroo hedduu hin dubbataman.sababni isaa Mootummaan PP biyyoota akka diinaatti ilaalu akka shakku fi ergamtuu biyyoota sanaa godhee akka barjaa maxxansuu danda'u hubachuun bayeessa.

4."ABOn WB0 ganeera"
Deebii
ABOn WBO ganeera kan jedhuf ragaan hin jiru.ABOn waggoota arfan kana WB0f gatii humnaa'ol kaffaleera yoo jadhame ragaa hedduutu jira.
~Hariiroo WB0 faana qabdu shakkii jedhuun qondaaltoonni,hoggantoonni fi miseensoonni ABO ammayyu hidhaa jiran,kan dararamanii ba'aan,kan ajjeefamanis jiru.HD.ABO dabalatee shakkiima kanaan mana keessatti hidhamaa ture.Gaazexessitoota Miidiyaa akka tikaatti PPn itti dhimma baatu hedduu irratti kan Jaal.Daawud waggoota sadan darbe gaafatamaa ture harki caalu dhimma WB0 wajjiin wal qabatudha. "Eenyutu hiiksisa,eenyutu hiikkata" kan jedhu mataamti isaa Media Habashaa kan wal dubbisiisaa turedha.ABOn akka dhaabaattis waajjirri cufamuu,saamamuu fi dhiibbaan alseeraawaa kallattii hedduun irra ga'aa kan ture,shakkii WB0 taliigaa jirtu jedhudha.kun akkamitti irraanfatama!

5."ABOn waliigaltee tokko malee,Ertiraa irraa gale."
Deebii.
~Abbaan dhimmaa ODP/PPn waliigaltee keenya hin eegne jachaa ture,jiras.abbaa dhimmaa caalaa icciitii kana kan beeku eewudha laata? Hogganni ABO waliigaltee tokko malee utuu hin dhufa ta'e,Qaama sadaffaa jedhee didee booddatti hin hafu ture.arraba beekaa fi wallaalaa sana hundas hin keessumeessu ture. Waliigaltichi maaf ifatti hin dubbatamne waan jedhu taanaan,Siyaasni harki caalu,kan siyaaseessitoonni taphatan malee ummanni ifatti baruu qabu miti. Yoo bu'aan argame firiisaa dhandhamuu,yoo kisaaraan dhufe qabsoo isaa itti fufuudha.Fkn Mootummaan tokko hariiroo dippiloomaasii biyya biraa wajjiin taasisu ummata bulchaa jirutti himaa raawwataa? Siyaasni hedduun kan dhaabni siyaasaa abbummaan mo'ee argamuuf taphatudha.yoo injifate sabasaaf bu'aa argamsiisa,injifatamnaanis siyaasichaan of gamaggamaa tooftaa biraan itti fufa. Addunyaa siyaasaatu akkana.

6."ABOn akkamitti,WB0 Uummata Oromotti laata?"
Deebii
Battala gaaffiin hin eegamne akka bakakkaa waltajjii irratti hoggana dhaaba tokkoof yeroo dhihaatu,hogganni kamuu itti gaafatama qabutti dhimma ba'ee dantaa siyaasaa dhaaba fi dantaa sabasaa utuu hin sharafiin bilchinaan murtii laachuf dirqama. HD.ABO Habshaalummaa fi Bilchina guddaa agarsiisuun yerootti nu raajesse ture taateen sun. WB0n Oromoo keessaa dhalatee, Oromoof hojjata.Oromoof kan hin laatamne Somaalee,Guraagee moo Amaaratti laatamuu qaba ture! Jaarsa biyyaa ykn Abbootii Gadaa qaama hawaasa Oromooti,Oromoon immoo abbaa qabsichaatis,muddama akka kanaa keessatti isiniif qabsa'aa turre,qabsoon kun kankeessani,ani waan isiin itti dhamaatanitti murtii hin laadhu,Oromoo atumti murteeffadhu akka jechuutti HD.ABO WB0 Oromootti laachuun.gochaa kanaanis kan itti boonnu malee,akka dogongoraatti ilaalamuuf yaalamu ta'uun kongumaa hin danda'u.

7."HDn.ABO Xalayaa galaa nun jedhu nutti ergee,akka galluuf carraaqe."
Deebii
Xalayaa miti,utuu Jaal.Daawud Miidiyaa irratti olba'ee ijoollee kottaa galaa jedhe,dhugumasaa nu ajaje jedhee qaamni amanu,silumaa qorqalbii bu'aa ba'ii adeemsa qabsoo ABO hin beeku jechuudha.darbes qaruxummaa siyaasaa waa takka hin hubatu jechuudha.Jaal.Daawud waltajjii kallattiin karaa miidiyaa darbaa ture irratti kan "ammuma kana WB0n akka galu ajaja dabarsi" jedhamnaan toftaa adagamaatiin jalaa milqee ajaja utuu hin dabarsiin hafe,waajjira taa'ee xalayaatiin kottaa galaa jedha jedhee kan amanu ammayyu bosona keessa jira taanaan,leenjii hubannaa siyaasaatu isa barbaachisa! Haa ta'utii xalayaan sun Jaal.Gollicha bira ga'ee Jaal.Gollichi deebii qaruuxummaan Koree Teeknikaa ofirraa gaggeesse."HDnkoo haala akkamii keessa taa'ee akka xalayaa kana erge waan hin beekneef ajaja kana hin fudhadhu" jedhe. Qabsa'aan dhugaa nyaaraan miti,fuuluma wal ilaaleeyyu wal hubata.kanaafis zoonii kibbaarraa waraanni gale hin turre. Zoonii dhihaatu yaa'ee galaa ture.

8.ABOn Tarsiimoo sharafe.
Deebii.
ABOn tarsiimoo akkamii akka sharafe hin ibsamne. Ijoolleen Clubhouse tokkos yeroo hedduu waan akkasii kaasu,inumaayyu isaan immoo ABOn kaayyoo ganamaa gane jedhu! Mee qabxiidhaan kaayyoo ganame ykn sharafame tokko ykn lama naaf ibsaa gaafan jedhu eessaa fidu! Maal haa godhan waanuma itti himame wal harkaa fuudhanii daddabarsu.
Haa ta'utii, akka Marroon jedhuttuu "ABOn Tarsiimoo sharafe" haa jannu. Tarsiimoo jechuun mataamti isaa maalidha ?
Dhaabni siyaasaa tokko tarsiimoo qabsoo kudhanis,tokko fi lamas qabaachuu mala.kana kan murteessu haala siyaasaati. Tarsiimoo jechuun aanjessituu Kaayyooti.kanarra kan darbe waan addaa miti.Tarsiimoon immoo hin foyya'a,hin jijjiirama,barbaachisaa gaafa ta'u hin dhiifamas.kun dhaabichi haala qabsoo ofiisaa fi kan diinaa gamaaggamee ittiin dhimma ba'udha.Kaayyoodha kan hin sharafamne,hin ganamne. ABOn immoo kaayyoo ganama itt bu'uureffame akkuma qabateetti jira. Qabsicha tarsiimoo garagaraan gaggeessuu mala. Kaayyoon garuu akkuma tikfametti jira.

9."Araarri dhugaan yoo jiraate itti seenna."
Deebii
Araarri dhugaan yoo jiraate tarsiimoo waraanaan injifachuun hafee,teessoo geengoo barcumaa irratti siyaasaan negotiate gochuudha ta'a. Armaan olitti isa ABOn ittiin yakkamuuf yaalametu,qabxii kanarratti carraansaa argamnaan Marroon akka itti dhimma ba'uuf danda'u nutti hime! Deebiin kanaa isuma 8ffaadha jechuudha.

10."TPLF maal akka hojjatan beekna,PP faana akka taphatan kan gochaa jirrus nuyidha."
Deebii utuu hin ta'iin kanarratti yaada dhunfaakoon laadha.
Alkallattiin siyaasa ofii hojjachiifachuun habshaalummaadha.Marroon kana gochaa jira taanaan ammas irra deebi'een dinqisiifadha! Garuu TPLF uumamasheetiin Ameerikaa fi Awrooppaayyu humna gowwomsitu malee,humna diinagdee fi siyaasaan gitashee hin taaneef kan gowwomfamtus miti.tarii mariidhaan gochaa jirra jedhama taanaanis,siyaasni bakka bu'ummaan hojjatamu seenaa Addunyaa keessatti hin jiru.siyaasni gaafa cuunfamu,qabsoo dantaa sabaa fi biyyaati. Dhaabni kamuu dantaa saba fi biyya bakka bu'u sana kabachiisuuf dursa laata.darbees siyaasa keessatti nagahe,nan quufe wanti jedhamu hin jiru.qaawwa argametti wal gowwomsuu fi wal dorgomuutu jira. Kanaaf siyaasa ofii abbumatu hojjatata.
Michummaa hariiroo qabsoo qaama kamuu faana hojjachuun gaarii ta'ee,akka maatiitti waliin hojjannaan garuu,mana Amantii keessatti hafe.

Gaaffii fi Deebii ajajaa olaanaa ABO-WB0 Jaal.Marroo Dirribaa kanan dhaggeeffadhe keessaa yaadoota deebii barbaadan fi Oromoof ifa ta'uu qaban jedhee amaneen fo'ee irratti yaadakoo laadhadhe. Bakka haqni ABO itti dabeen yaada laadhe.Dhimma Naamusa WB0 wajjiin wal qabatee,seenaa siyaasa Impaayera sanaa fi haxxummaa diina sirnaan dubbateera.Hamileen fi haasaan Jaal.Marroo baayyee gaarii ture.
WBO abdii sabaa jajjabaadhaa.

Address

Silver Spring, MD
20906

Opening Hours

Monday 9am - 5pm
Tuesday 9am - 5pm
Wednesday 9am - 5pm
Thursday 9am - 5pm
Friday 9am - 5pm

Telephone

+12404766301

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Daily Oromia posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Daily Oromia:

Videos

Nearby media companies


Comments

የአላዋቂዎች እብደት
የአሳምነው ፅጌ ክፉ መንፈስ በአገኘሁ ተሻገር ውስጥ ይናገር ጀምሮአል አሉ። ፍየል ከመድረስዋ ቅጠል መበጠስዋ እንደተባለው ሁሉ አገኘሁ ተሻገርም በንፋስ አመጣሽ ሥልጣኑ እየተዘባነነ አማራ የማይገዛት ኢትዮጵያ፥ ኢትዮጵያ ልትባል አትችልም በማለት ፉከራ ጀምሮአል። ግራና ቀኝ አሸርጦ ለወያኔ ሲሰግድና ጫማዋን ሲልስ የኖረ አሸርጋጅ የበረከት ስምኦን ካድሬ ሁላ ኦሮሞ ሕፃናቱን ገብሮ ባመጠው ነፃነት የሥልጣን ቦታዎችን አማርጦ እንዲይዝ ቢደረግ ጭራሽ ይህም አንሶት ኢትዮጵያ የአባቶቻችን ርስተ-ግዛት ነች ማለት አማረው። የክልሉን ዋና ከተማ ከባሕር ዳር ወደ አዲስ አበባ አዛውሮ የፌዴራል መንግሥቱን ለመጋፋትም እየዳዳው ነው። ግንባሩ መሬት እስኪነካ ሲሰግድላት የነበረችው ሕወኃት በኢትዮጵያ ሕዝብ ትግል ብትወገድ የድሉ ባለቤት ለመሆን ተመኘና “የአማራ ልዩ ኃይል” ተብየውን የአሳምነው ፅጌን ሠራዊት ባለድል ሊያደርገው በሚዲያው ሁሉ ሲያናፋ ይውላል። ከፉከራ በስተቀር በየትኛውም የጦር ግንባር ተሳትፈው ይህ ነው የሚባል ጀብዱ ያልሠሩ አባቶቹን አሥሬ እየጠራ የሚያሰለች ከሆነ በኢትዮጵያ ላይ የተቃጡትን ወረራዎች በሙሉ እነማን እንደመከቱ ወደ መተሳሰብ ልንገባ ነው። አገኘሁ ተሻገር በክልሉ ምክር ቤት ስብሰባ ሳይቀር የሀገሪቱ ሥልጣን በእጃችን ካልገባ የምን የልማት ሥራ ነው? በማለት ምክር ቤቱ በማስወሰን ባጀቱን ወደ ሠራዊት ግንባታ ማዞሩን እየሰማን ነው። በመቶ ሺሕዎች የሚቆጠሩ ወታደሮችን በልዩ ኃይል ስም አሠልጥኖ በማስታጠቅ ለመፈንቅለ መንግሥት እየተዘጋጀ መሆኑን መንግሥትም፣ የኢትዮጵያ ሕዝብም ሊያውቀው ይገባል። የአማራ ክልል ምክር ቤት ወታደራዊ መፈንቅለ መንግሥት እንዲካሄድ መወሰኑን ከራሳቸው ከምክር ቤት አባላት አረጋግጠናል። አሁን ያለው መንግሥት ራያና ወልቃይት በትግራይ ክልል እንዲካለሉ እያደረገ ነው በማለት የክልሉ መንግሥት ሕዝቡን እያሳሳተ፣ መቀስቀሻ እያደረገ ይገኛል። እነዚህ ሙትቻዎች የሕወኃትን ጫማ እየሳሙ የተባሉትን መሬቶች አስረክበው ኖረው አሁን ጀግናው የሀገሪቱ ሠራዊት በደሙ ሀገሪቱን ከነዚህ ጭራቆች ነፃ ቢያወጣ የድሉና የታሪኩ ባለቤት ለመሆን በመፎከር ላይ ይገኛል። ከወያኔ ባልተናነሰ የሀገራችን አንድነትና ቀጣይነት እንቅፋቶችና ጠላቶች እነዚህ ስግብግብ ጥርቃሚዎች ናቸው። ስለዚህ መንግሥት ይህን ልዩ ኃይል እየተባለ አላዋቂ ሁሉ የሚዘባነንበትን ሠራዊት በማፍረስ በመከላከያ ወይም በፖሊስ ሠራዊት ውስጥ በፌዴራል መንግሥት ቁጥጥር ሥር መዋል አለበት። በየትኛውም ፌዴራላዊ አስተዳደር ውስጥ እንደተለመደው አንድ ክልል ከሰላማዊ ፖሊስ በላይ ኃይል ሊኖረው እንዳይችል መደረግ አለበት። እስከዛሬ ክልሎች መጠነ ሰፊ የክልል ሠራዊት እንዲኖራቸው የተደረገበት ምክንያት ግልፅ ነው፤ እሱም ሕወኃትን ማስፈታት ስለማይቻል ሌሎቹም ተመጣጣኝ ኃይል እንዲኖራቸው በማሰብ ነበር። ከአሁን ወዲያ ግን ይህ መደገም የለበትም። የሀገሪቱን ፀጥታና ደኅንነት የፌዴራል መንግሥቱ ጠንካራ የፌዴራል መከላከያና ፖሊስ ገንብቶ መጠበቅ ይኖርበታል። ስለዚህ በአገኘሁ ተሻገር ውስጥ ሆኖ እየጮኸ ያለው ደም የጠማው ክፉ መንፈስ እረፍ ሊባል ይገባል። እዚህ ላይ አሳምነው ፅጌ ስሙ ከተነሣ ሳልናገር የማላልፈው አንድ ጉዳይ አለ። ይህ ሰው ሊያከናውናቸው ካቀዳቸው ዋና ዋና ተግባራት መካከል በቤኒሻንጉል ክልል ውስጥ የሚኖሩ አማራ ያልሆኑ ኢትዮጵያውያንን፥ በተለይም የቆዳ ቀለማቸው ጠየም የሚሉትን ሁሉ በመርዝ የተዘጋጀ የምግብ ዘይት በርዳታ መልክ በማደል ዘራቸውን ለመጨረስ አቅዶ እንደነበረ ከግል ማስታወሻ ደብተሩ ላይ መገኘቱ የተረጋገጠ ሐቅ ነው። አፈፃፀሙንም በሦስት ወራት ውስጥ ለመጠናቀቅ ነበር ያቀደው። ይሁን እንጂ በፈጣሪ ጣልቃ ገብነት ይህ ሰይጠናዊ ዕቅድ ሳይተገበር ከአሳምነው ፅጌ ጋር ተቀብሮአል። አገኘሁ ተሻገርም አሁን ይህንን በማስቀጠል መጀመሪያ መተከልን፣ ቀጥሎም የቤኒሻንጉል ክልልን በሙሉ ወደ አማራ ክልል ለማጠቃለል ቆርጦ ተነሥቶአል። አሁን በክልሉ በአማሮች፣ አገውዎችና ኦሮሞዎች ላይ እየተፈፀመ ያለውን ጭፍጨፋ ከወያኔና ከሱዳን ወይንም ግብፅ ጋር ብቻ በማያያዝ በውስጣችን ከዚያ ያልተናነሰ የኢትዮጵያ ጠላት መኖሩን መዘንጋት የለበትም። አሳነው ፅጌ ጀግናችን ነው የሚሉት የነአገኘሁ ተሻገር እሽኮሎሌዎች ያኔም ከአሳምነው ጋር የነበራቸው ልዩነት የሥልጣንና የጥቅም ግጭት እንጂ መሠረታዊ የአመለካከት ልዩነት አልነበረም። ጉሙዞቹ እንደዚህ አምርረው በቀዮች ላይ የጭካኔ ጭፍጨፋ የሚያካሄዱት እነአገኘሁ ተሻገር፣ እነዮሐንስ ቧያለው በሚያራምዱት የጥላቻ አስተሳሰብ ምክንያት ነው። ስለዚህ መንግሥት ይህን የአላዋቂዎች እብደት ሃይ ልል ይገባል።
x

Other Media/News Companies in Silver Spring (show all)

Columbia Gorge News VOA Khmer Tezz Bihar The Truth Show Blog Los reportajes de sofî Montgomery Alabama news The Duster - Digital Journalism Izike media ازيك مديا The Lincoln Journal Jounalis Landyèz Shyam Meera Singh Oberlin Weekly Land Broker MLS Magazine